Zespół Placówek Edukacyjnych

foto_ore_Gornickiego

Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu

Zespół Placówek Edukacyjnych
Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu

ul. Górnickiego 37a,
50-337 Wrocław

Dyrektor:
Małgorzata Gorący
tel. 605 873 114
m.goracy@ostoja.org.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny OSTOJA
ul. Górnickiego 37a,
50-337 Wrocław,
tel./fax 71/322-12-24
www.ore-ostoja.org.pl
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

Wicedyrektorzy:
Mariola Koprek
tel. 510 264 919
m.koprek@ostoja.org.pl

Dorota Stańczyk
tel. 693 798 777
d.stanczyk@ostoja.org.pl

foto_wwr_Robotnicza

Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Punkt Przedszkolny
ul. Robotnicza 42B,
53-608 Wrocław,
tel. 516 149 224
wiwr@ostoja.org.pl

Wicedyrektor:
Beata Cytowska
tel. 601 060 655
b.cytowska@ostoja.org.pl

Koszty działalności są finansowane ze środków dotacji podmiotowej zgodnie z ustawą Prawo oświatowe przekazywanych przez Gminę Wrocław

Przyjęcie do Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 • Podania rodzica o przyjęcie do placówki z załączeniem
 • Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych oraz
 • Orzeczenia o niepełnosprawności (lub o stopniu niepełnosprawności) wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przyjęcie dziecka do zespołów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju oraz pomoc rodzinie odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

 • Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (przyjęcie do zespołu WWRD)
 • Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (przyjęcie do zespołu wczesnej pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie – konkurs PFRON)
 • Zaświadczenie lekarza pediatry lub lekarza specjalisty o stwierdzonych zaburzeniach w rozwoju dziecka (przyjęcie do dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – NZOZ „Creator”)

W ramach działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych realizowane są następujące programy:

 • Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy rodzinie

Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych

Organizacja i sposób realizacji programu są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 maja 2013 roku. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego. Prowadzone są zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Opieką specjalistyczną obejmujemy, jako placówka, osoby w wieku od 3 do 25 lat.

W 2-6 osobowych zespołach prowadzimy edukację, terapię i stymulację rozwoju dzieci według indywidualnych programów rewalidacyjnych oraz programów zespołowych. Każdy zespół prowadzony jest przez pedagoga (ze specjalizacją w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z przygotowaniem do pracy z dziećmi ze sprzężoną niesprawnością) oraz jego asystenta – opiekuna. Zapewniamy także, według potrzeb, zajęcia specjalistyczne z logopedą, muzykoterapeutą, psychologiem, kynoterapeutami oraz opiekę pielęgniarską.

Na terenie ośrodka istnieje możliwość prowadzenia fizjoterapii w ramach NFZ oraz programów PFRON.

Wychowankowie przebywają w Ośrodku w godzinach od 7.00 do 16.30.

Rodzice mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i terapii rodzin.

Ośrodek zapewnia swoim wychowankom z terenu Wrocławia dowóz na zajęcia.

W placówce organizowane są następujące zajęcia:

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM:
Nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych prowadzą zajęcia według Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) oraz programów zespołowych. W pracy z uczniami wykorzystywane są elementy różnych metod terapeutycznych, między innymi: stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, metoda Felicji Affolter, metoda „Dotyk i Komunikacja” Knillów, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, metoda „Porannego Kręgu” oraz system kierowanego nauczania Andreasa Petö.

Nacisk w edukacji położony jest na:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia;
 3. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem (wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu);
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz przejawianej przez niego aktywności.

Pedagodzy:

 • Anna Burnat
 • Katarzyna Byrecka
 • Alicja Cygankiewicz
 • Agnieszka Drzazga
 • Paulina Filipiak
 • Paweł Harłajczuk
 • Beata Jakubek
 • Alicja Junik
 • Beata Kominek
 • Marzena Krasowska
 • Aleksandra Kuśnierz
 • Joanna Lemańska
 • Elżbieta Lenart
 • Łukasz Nakonieczny
 • Magdalena Pakulska
 • Agata Pawłowska
 • Jolanta Płatek
 • Beata Smiatacz
 • Anna Smolińska
 • Wacław Sztajer
 • Katarzyna Trznadel
 • Emilia Walasek
 • Barbara Winczura
 • Agnieszka Wójcicka

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ:
Specjaliści prowadzą stymulację rozwoju mowy biernej i czynnej u uczniów ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością. Stosują ustno-twarzową terapię regulacyjną Rodolfo Castillo-Moralesa oraz posługują się metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Ważną częścią terapii logopedycznej przygotowującą do mówienia jest trening jedzenia i picia.

Logopedzi:

 • Julita Maciejewska-Balicka
 • Małgorzata Modelska
 • Dorota Stańczyk-Pietkiewicz

ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM:
Tyflopedagog wykonuje funkcjonalną ocenę widzenia dzieci niemówiących i prowadzi terapię wzroku w oparciu o metodę preferencyjnego patrzenia Lei Hyvarinen, program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem Barragi i Morris, program oregoński, Snoezelen i inne metody. Ustala możliwe adaptacje otoczenia fizycznego do potrzeb dzieci słabo widzących.

Tyflopedagog:

 • Anna Zakrzewska

KYNOTERAPIA:
Kynoterapia wspomaga rehabilitację dziecka. Motywatorem w niej jest odpowiednio wyszkolony pies. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, percepcyjnej, poznawczej oraz emocjonalno-społecznej dziecka. Zajęcia z udziałem psa prowadzone są indywidualnie i grupowo.

Kynoterapeuci:

 • Alicja Dołek
 • Izabela Grzonka

MUZYKOTERAPIA:

Zajęcia muzykoterapii mają charakter grupowy. Zadania dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Ich celem jest stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju psychospołecznego. W trakcie zajęć dominującymi formami aktywności są: śpiew i gra na instrumentach z wykorzystaniem elementów rytmiki i technik relaksacyjnych.

Muzykoterapeuta:

 • Małgorzata Modelska

KATECHEZA:

Celem katechezy jest pogłębienie duchowego rozwoju każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo według Katechezy Dobrego Pasterza M. Montesori z elementami metod Felicji Affolter i Porannego Kręgu (stymulacji polisensorycznej według pór roku). Dzieci są przygotowywane do I Komunii Świętej i Bierzmowania na prośbę rodziców.

Katecheta:

 • Małgorzata Ogrodowicz

KADRA WSPIERAJĄCA PEDAGOGÓW I SPECJALISTÓW:

Pielęgniarka dyplomowana:

 • Teresa Buszczyk
 • Mariola Kantecka

Asystenci nauczycieli:

 • Adam Boczarski
 • Beata Czeszun
 • Irena Gajewska
 • Anna Gorczyca
 • Halina Jadaś
 • Maciej Knopiński
 • Joanna Kujawa
 • Jakub Piątek
 • Jacek Puchyra
 • Kamilla Rzycka
 • Bożena Skonieczna
 • Anita Stępień
 • Alicja Szczepańska
 • Wacław Sztajer
 • Aleksandra Zawierta

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym OSTOJA (ORE) we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 42 b realizowany jest Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Ośrodek jest częścią Zespołu Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA

Program WWRD przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego oraz dla ich rodzin.

Przyjęcie do programu odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

 • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • wniosku rodzica o przyjęcie dziecka do ORE jako placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie jego rodziny

Zajęcia odbywają się codziennie (w dni robocze) w godz. 8.00 – 18.00, szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Zespół tworzą następujący specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda/neurologopeda, terapeuta AAC, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI).

Praca specjalistów obejmuje: interdyscyplinarną diagnozę, konstruowanie i realizację indywidualnych programów wspomagania rozwoju oraz ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka, a także wsparcie jego rodziny.

Stosowane przez zespół specjalistyczny metody pracy z dzieckiem i jego rodziną to:

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • fizjoterapia
 • stymulacja polisensoryczna (w Sali Doświadczenia Świata)
 • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia wzroku
 • terapia metodą biofeedback
 • różne formy wspierania rodzin

Realizacja zajęć jest dofinansowana ze środków PFRON w ramach projektu „Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA” (2022-2025)

Punkt Przedszkolny OSTOJA dla dzieci z niepełnosprawnościami funkcjonuje w Zespole Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 42 b

Do dwóch oddziałów uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat (lub do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego). Każdy oddział może liczyć od 3 do 5 dzieci.

Warunkiem przyjęcia do placówki jest:

 • posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną, w tym niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, albo z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzmu)
 • złożenie karty zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego.

Proponujemy następujące warunki pobytu:

 • pięciogodzinne zajęcia pedagogiczne z nauczycielkami posiadającymi niezbędne kwalifikacje
 • pomoc w trakcie zajęć oraz w pozostałym czasie realizują opiekunki z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami w zakresie opieki nad dziećmi
 • bezpłatny pobyt w godzinach od 8.00 do 15.00
 • 2-3 zajęcia specjalistyczne (w tygodniu) w zależności od potrzeb dziecka (z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, z terapeutą integracji sensorycznej)
 • dodatkowo dziecko może korzystać z programu wczesnego wspomagania rozwoju

W placówce dysponujemy salą doświadczenia świata oraz salą do terapii integracji sensorycznej.

Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia Ostoja we Wrocławiu (Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny ul. Górnickiego 37a, 50-337 Wrocław).

Do budynku prowadzi wjazd i wejście od ulicy Górnickiego.

Budynek jest 2 – kondygnacyjny (na piętro wjazd platformą windową dla osób niepełnosprawnych), brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku.

W budynku znajdują się na każdej kondygnacji toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście pracowników zgodnie z obowiązującym planem ewakuacji budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia Ostoja we Wrocławiu (Punkt Przedszkolny OSTOJA i Program Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) ul. Robotnicza 42b 53-608 Wrocław

Do budynku prowadzi wejście od ul. Robotniczej (za bramą wjazdową w lewo).

Budynek jest parterowy, nie ma schodów przy wejściu.

Do budynku prowadzą drzwi samozamykające się, wejście i wyjście za pomocą dzwonka uwalniającego zatrzask.

W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście pracowników oraz rodziców dzieci przebywających na zajęciach ambulatoryjnych, wyjście przez drzwi i okno usytuowane poniżej 1 m od poziomu podłogi, w stronę ogrodu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Skip to content