Zatrudnienie Wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy

Zatrudnienie Wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy

Status projektu:
O Projekcie

Tytuł projektu: Zatrudnienie Wspomagane skuteczną formą włączania osób z niepełnosprawnością w rynek pracy

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 1/2020 pn. „Pokonamy bariery’’ z dnia 09-10-2020

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000261/01/D

Termin realizacji projektu: 01.04.2021r-31.03.2024 r.

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: I Okres realizacji 795816,00 , II okres realizacji 798560,00, III okres realizacji 818524,00

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: I okres realizacji 716234,00, II okres realizacji 718704,00, III okres realizacji 736669,00

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Sylwia Wierzbowska 695037965

Cel główny projektu: Celem projektu jest wdrażanie modelu zatrudnienia wspomaganego, zgodnego ze standardami europejskimi, jako skutecznej formy aktywizacji i wyrównywania szans na zatrudnienie na otwartym rynku osób z niepełnosprawnością o największych trudnościach we włączaniu się w środowiska pracownicze. W ramach projektu będą otrzymywać wsparcie „na miarę potrzeb” w odpowiednim czasie i zindywidualizowanym wymiarze. Oprócz osób nieaktywnych zawodowo wsparciem objęte zostaną też osoby, które zgłaszają się do zespołu jako zatrudnione przy wsparciu trenerów pracy w ramach wcześniejszej realizowanych projektów, dla których proces zatrudnienia nie został zakończony.

Odbiorcy działań projektowych: Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności od 18 do 64 lat mieszkające na Dolnym Śląsku

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 160 BO

Warunki rekrutacji do projektu: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Miejsce realizacji projektu: Województwo Dolnośląskie

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

 • Grupowe warsztaty umiejętności społecznych i pracowniczych
  Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych Beneficjentów, wzbogacenie wiedzy i nabytych umiejętności zawodowych, poznanie podstawowych zagadnień związanych z pracą zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności pracy w zespole, przygotowanie do pracy w zespole pracowniczym.
 • Indywidualny trening umiejętności pracowniczych
  Poznanie sposobu funkcjonowania Beneficjenta. Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych Beneficjenta, wzbogacenie wiedzy i nabytych umiejętności zawodowych, poznanie przez BO podstawowych zagadnień związanych z pracą.
 • Monitorowanie przebiegu pracy (na stanowisku)
  Bieżący kontakt z pracodawcą i/lub zespołem pracowniczym skierowany na trwałość zatrudnienia klienta, utrzymanie jakości jego pracy.
 • Ocena potencjału, umiejętności i kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych
  Celem jest zebranie informacji na temat funkcjonowania Beneficjenta od niego samego, od rodziny oraz w przypadku, kiedy BO korzystał z oferty placówki dziennego wsparcia od pracowników tej placówki. Określenie jego poziomu wiedzy i świadomości na temat pracy. Diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości Beneficjenta, ukierunkowanie zainteresowań, rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz potencjału zawodowego. Zbudowanie profilu zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania każdego Beneficjenta.
 • Rekrutacja do projektu
  Zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 • Szkolenia stanowiskowe (intensywne, uzupełniające, interwencyjne)
  Celem jest opanowanie przez BO zakresu obowiązków na stanowisku pracy aż do nabycia przez BO umiejętności prawidłowego i samodzielnego wypełniania zakresu obowiązków, samodzielna praca Beneficjenta w miejscu zatrudnienia (z minimalnym niezbędnym wsparciem w okresie monitorowania), obserwacja funkcjonowania klienta na stanowisku pracy, opinia współpracowników oraz opinia pracodawcy wyrażana podczas bezpośrednich rozmów lub za pomocą ankiet ewaluacyjnych. Cel jest zróżnicowany na kolejnych etapach procesu zatrudnienia: – Poznanie specyfiki miejsca praktyk/pracy. Uzyskanie informacji na temat zakresu obowiązków na stanowisku pracy sposobu ich wykonywania, poziomu trudności, występowania ewentualnych problemów podczas pracy. – Szkolenie stanowiskowe intensywne – opanowanie zakresu obowiązków na stanowisku pracy, aż do prawidłowego i samodzielnego wypełniania przez Beneficjenta zakresu obowiązków, szkolenie skierowane na samodzielną pracę Beneficjenta w miejscu zatrudnienia. – Opanowanie nowego zakresu obowiązków na stanowisku pracy (doszkalanie, szkolenie uzupełniające). – Wyeliminowanie trudności pojawiających się w trakcie zatrudnienia, pomoc Beneficjentowi w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami (szkolenie interwencyjne).
 • Wsparcie psychologiczno – coachingowe
  Wsparcie psychologiczne i/lub doradca zawodowy dla Beneficjenta według zidentyfikowanych indywidualnych potrzeb.
 • Wsparcie w procedurze zatrudnienia
  Celem spotkania, w którym uczestniczy pracodawca, trener pracy oraz Beneficjent ostateczny mający rozpocząć pracę (praktykę) na danym stanowisku, jest wsparcie w dokonaniu wszelkich ustaleń dotyczących zatrudnienia na oferowanym stanowisku. Ma także na celu sprawny przebieg pozostałych procedur – uzyskanie zgody od lekarza medycyny pracy na podjęcie zatrudnienia na danym stanowisku, uzyskanie wpisu do książeczki pracowniczej do celów sanitarno – epidemiologicznych, wsparcie podczas szkolenia BHP.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu: Wszystkie formy wsparcia udzielane się przez cały okres trwania projektu. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb beneficjenta.

Krótki opis projektu
Celem projektu jest wdrażanie i kontynuowanie modelu zatrudnienia wspomaganego zgodnie ze standardami europejskimi, które przyjęliśmy jako najskuteczniejszą formę aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Do tej pory nasze działania skierowane były do osób pomiędzy 20 – 67 rokiem życia. W 2015r. jako zespół trenerów pracy wspomaganej przez kilka miesięcy realizowaliśmy projekt pt,, Dobre wsparcie na starcie, warunkiem sukcesu’’, którego celem było przygotowanie absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych do łagodnego przejściu ze środowiska szkolnego do środowiska pracowniczego. Nasze działania zakończyły się znalezieniem odpowiednich miejsca pracy dla osób, które podjęły w tamtym czasie z nami współpracę. Pozwoliło to na kontynuację ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego w społeczeństwie. To doświadczenie pokazało nam, że aby podtrzymać motywację młodzieży szkolnej do pracy oraz zdobytą przez nich wiedzę w placówce szkolnej musimy stworzyć nowy projekt skierowany w większym wymiarze do absolwentów szkół specjalnych. Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą jak największej liczbie młodych osób podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Projekt skierowany jest do absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych a także do wszystkich osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chciałyby podjąć pracę, korzystając ze wsparcia trenerów na otwartym rynku pracy. Obecne działania realizujemy ze środków PFRON, więc osoba zgłaszająca się do nas nie może być uczestnikiem innego projektu, o tym samym kierunku działania i dofinansowania.

Nasz zespół trenerów tworzą osoby, które jako pierwsze w Polsce zajęły się wdrażaniem modelu wspomaganego zatrudnienia i takie, które posiadają wieloletnie doświadczenie oraz te, które od niedawna dołączyły do naszego zespołu i zostały przeszkolone według przyjętych przez nas standardów działania. Jako trenerzy, podczas swojej pracy łączymy funkcje nauczyciela zawodu, doradcy zawodowego, terapeuty zajęciowego i osoby wspierającej.

Kierujemy się zasadą: ZATRUDNIĆ – WYSZKOLIĆ – UTRZYMAĆ

oraz wdrażając i kontynuując model wspomaganego zatrudnienia zgodnie ze standardami europejskimi. Nasze działania podejmować będziemy według pięcio-etapowego modelu wspomaganego zatrudnienia. Zakres naszego udzielanego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta.

 1. Przygotowanie kandydata do zatrudnienia.
 2. Ocena potencjału kandydata do zatrudnienia.
 3. Poszukiwanie stanowiska pracy.
 4. Zaangażowanie pracodawcy – analiza i dopasowanie miejsca pracy.
 5. Wprowadzenie i szkolenie w miejsce pracy, wsparcie długoterminowe (monitorowanie przebiegu pracy).

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI „WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST NIEZBĘDNE, SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE”

Zapraszamy na profil Projektu na Instagramie: https://instagram.com/trenerzyostoja

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
zespół trenerów pracy
tel. kontaktowe: Sylwia Wierzbowska 695 037 965

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Kim jest trener pracy

Trenerzy to osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu, które w ramach swoich obowiązków służbowych towarzyszą Beneficjentom projektu podczas realizacji ich drogi zawodowej. Posiadają szerokie doświadczenie w pracy zarówno z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zaburzeniami psychicznymi, oraz mają bogate doświadczenie pracy własnej na różnych stanowiskach pracy. Posiadają wykształcenie; psychologiczne, pedagogiczne oraz z pokrewnych dziedzin. Zajmują się wyszukiwaniem miejsc pracy zgodnych z preferencjami i możliwościami Beneficjentów, poznają środowisko pracy u konkretnego pracodawcy oraz współpracują z całym zespołem pracowniczym.

Z naszych doświadczeń wynika, że osoby z niepełnosprawnością, pomimo że w początkowym okresie wymagają dużo wsparcia, po pewnym czasie są w stanie doskonale opanować wyznaczone czynności, pracować w pełni wydajnie i samodzielnie.

Wsparcie osoby, jaką jest trener pracy daje szansę na zatrudnienie osobom o niewielkich możliwościach czy niskich kwalifikacjach zawodowych.

Do naszych zadań należy:

 • Diagnozowanie predyspozycji zawodowych klientów (zebranie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących klienta, potrzebnych do trafnej oceny jego możliwości, predyspozycji, umiejętności i zainteresowań w oparciu o obserwację, wywiad, zebranie opinii, świadectw).
 • Wzbudzenie u osób niepełnosprawnych motywacji do pracy (praca terapeutyczna).
 • Szukanie odpowiednich miejsc pracy – znajomość lokalnego rynku pracy.
 • Znajomość prawa pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych (ulgi dla pracodawców, dla klientów), zasiłki, renty.
 • Poznanie specyfiki pracy u poszczególnych pracodawców, analiza zadań klienta jako pracownika. Opracowywanie informacji i zakresu szkolenia w zakresie zadań na stanowisku.
 • Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające  szczególnych predyspozycji, prowadzenie negocjacji – rozmowy z pracodawcą.
 • Stały kontakt z lekarzem prowadzącym.
 • Stały kontakt z rodziną.
 • Pomoc w dojazdach do pracy i do domu, jeśli istnieje taka potrzeba.
 • Pełna dyspozycyjność względem pracodawcy i klienta.
 • Opracowywanie indywidualnych programów wsparcia i programów zajęć grupowych – prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.

 

Do obowiązków trenera pracy, w zakresie czynności wykonawczych na stanowisku pracy wspomaganej miejscu pracy należy:

 • Przyuczenie osób niepełnosprawnych do stanowiska pracy oraz nadzór i bezpośrednia pomoc w wykonywaniu ich obowiązków przez pierwszy okres pracy (w zależności od indywidualnych potrzeb).
 • Przygotowanie pozostałej załogi przedsiębiorstwa do współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • Monitoring pracy osoby zatrudnionej po wstępnym okresie jej adaptacji w pracy – stały kontakt z klientem i pracodawcą, minimum raz w miesiącu (w zależności od potrzeb).
 • Działania interwencyjne (problemy z wykonywaniem pracy, zmiana zakresu czynności itp.).
 • Pomoc organizacyjna i prawna w zakresie potrzeb związanych z wykonywaną przez osoby niepełnosprawne pracą.

Serdecznie zapraszamy  do obejrzenia krótkiego filmu, o tym kim jest trener pracy, w którego realizacji braliśmy udział 😉

Zapraszamy również do obejrzenia materiału pt: „Zielone drzwi: trener pracy wspomaganej„, wyemitowanego 1 grudnia 2009 r. w programie Dzień Dobry TVN

O naszym zespole trenerskim

Nasz zespół trenerów tworzą osoby, które jako pierwsze w Polsce zajęły się wdrażaniem modelu wspomaganego zatrudnienia i takie, które posiadają wieloletnie doświadczenie oraz te, które od niedawna dołączyły do naszego zespołu i zostały przeszkolone według przyjętych przez nas standardów działania.

Weź udział w projekcie

ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE to efektywna metoda wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy. Obejmuje wsparcie osoby z niepełnosprawnością na  wszystkich etapach zdobycia i utrzymania pracy. To płatna praca wykonywana przez osobę z niepełnosprawnością przy wsparciu trenera pracy.

 

GŁÓWNE CECHY ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

 • Równe warunki zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 • Równa płaca według bieżącej stawki u pracodawcy.
 • Wsparcie pracownika w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy.

 

CZTERY GŁÓWNE WARTOŚCI ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

Normalizacja: osoby z niepełnosprawnością mają takie same prawa i możliwości rozwoju jak każdy.

Waloryzacja roli społecznej: metody wsparcia osób z niepełnosprawnością są zindywidualizowane, dopasowane do konkretnej  sytuacji i zgodne z normami społecznymi.

Włączanie: osoby z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Upodmiotowienie: osoby z niepełnosprawnością samodzielnie wybierają miejsce pracy, i podejmują decyzje związane z zatrudnieniem.

 

GŁÓWNE ZASADY ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

Zero odrzucenia: rodzaj i stopień niepełnosprawności nie ma znaczenia, każdy ma prawo do podjęcia pracy.

Indywidualne wsparcie – wsparcie według indywidualnych potrzeb.

Nacisk na potencjał: zwracamy uwagę na mocne strony i umiejętności każdej osoby.

Odrzucenie koncepcji gotowości do pracy.

Realne płace i świadczenia  – według ogólnych zasad obowiązujący u danego pracodawcy.

Najważniejsza jest jednostka i jej indywidualność: wsparcie jednej osoby na jednym stanowisku.

 

ETAPY ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO:

ZATRUDNIĆ – WYSZKOLIĆ – UTRZYMAĆ

 

 1. Zaangażowanie klienta:
 • rekrutacja do programu;
 • autoprezentacja trenera i klienta;
 • poznanie klienta;
 • zawarcie kontraktu.
 1. Tworzenie profilu zawodowego:
 • próbki pracy – kilkudniowe praktyki, na których trener poznaje możliwości i preferencje zawodowe klienta;
 • warsztaty grupowe rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe;
 • wspólne zaplanowanie działań zmierzających do zatrudnienia klienta.
 1. Znalezienie pracy:
 • wsparcie klienta w poszukiwaniu odpowiedniej pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych;
 • dopasowanie osoby do wymagań związanych z konkretną pracą;
 • praktyki i staże zawodowe.
 1. Zaangażowanie pracodawcy:
 • zachęcenie pracodawcy do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej;
 • zapoznanie klienta z warunkami zatrudnienia na danym stanowisku, analiza stanowiska pracy;
 • wsparcie klienta w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej;
 • przygotowanie pracodawcy i środowiska pracy do współpracy z klientem;
 • zorganizowanie spotkania z udziałem kandydata, pracodawcy i trenera; ustalenie zasad współpracy;
 • wsparcie klienta i pracodawcy w procedurze zatrudnienia;
 • podpisanie umowy o pracę.
 1. Wsparcie klienta w miejscu pracy i poza nim:
 • wsparcie klienta w kwestiach formalnych zgodnie z jego potrzebami;
 • wsparcie klienta w wykonywaniu obowiązków;
 • wsparcie doradcze w miejscu pracy;
 • wsparcie poza miejscem pracy, w sprawach związanych z aktywnością zawodową.
Projekt zrealizowany

Tytuł projektu: „Wspomagane zatrudnienie skuteczną formą włączania w rynek pracy absolwentów szkół oraz placówek dla osób z niepełnosprawnościami’’

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni’’ z dnia 10-10-2017

Nr umowy i data zawarcia: 26 kwietnia 2018 r. ZZ0/OO19601D

Termin realizacji projektu: 01.04.2018r-31.03.2021 r.

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 563 093,93

Wysokość dofinansowania ze środków PEFRON: 506 693,93

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Sylwia Wierzbowska 695037965

Cel główny projektu: Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością ( beneficjentów ostatecznych projektu) na otwarty rynek pracy poprzez udzielanie im wsparcia w zatrudnieniu i utrzymaniu trwałości zatrudnienia przez trenerów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu ,, przejścia’’ z placówek oświatowych i placówek wsparcia społecznego do roli pracownika.

Odbiorcy działań projektowych: Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności od 18 do 64 lat mieszkające na Dolnym Śląsku

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 120 BO

Warunki rekrutacji do projektu: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Miejsce realizacji projektu: Wrocław, Środa Śląska, Katy Wrocławskie

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

 • Grupowe warsztaty umiejętności społecznych i pracowniczych
  Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych Beneficjentów, wzbogacenie wiedzy i nabytych umiejętności zawodowych, poznanie podstawowych zagadnień związanych z pracą zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności pracy w zespole, przygotowanie do pracy w zespole pracowniczym.
 • Indywidualny trening umiejętności pracowniczych
  Poznanie sposobu funkcjonowania Beneficjenta. Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych Beneficjenta, wzbogacenie wiedzy i nabytych umiejętności zawodowych, poznanie przez BO podstawowych zagadnień związanych z pracą.
 • Monitorowanie przebiegu pracy (na stanowisku)
  Bieżący kontakt z pracodawcą i/lub zespołem pracowniczym skierowany na trwałość zatrudnienia klienta, utrzymanie jakości jego pracy.
 • Ocena potencjału, umiejętności i kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych
  Celem jest zebranie informacji na temat funkcjonowania Beneficjenta od niego samego, od rodziny oraz w przypadku, kiedy BO korzystał z oferty placówki dziennego wsparcia od pracowników tej placówki. Określenie jego poziomu wiedzy i świadomości na temat pracy. Diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości Beneficjenta, ukierunkowanie zainteresowań, rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz potencjału zawodowego. Zbudowanie profilu zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania każdego Beneficjenta.
 • Rekrutacja do projektu
  Zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 • Szkolenia stanowiskowe (intensywne, uzupełniające, interwencyjne)
  Celem jest opanowanie przez BO zakresu obowiązków na stanowisku pracy aż do nabycia przez BO umiejętności prawidłowego i samodzielnego wypełniania zakresu obowiązków, samodzielna praca Beneficjenta w miejscu zatrudnienia (z minimalnym niezbędnym wsparciem w okresie monitorowania), obserwacja funkcjonowania klienta na stanowisku pracy, opinia współpracowników oraz opinia pracodawcy wyrażana podczas bezpośrednich rozmów lub za pomocą ankiet ewaluacyjnych. Cel jest zróżnicowany na kolejnych etapach procesu zatrudnienia: – Poznanie specyfiki miejsca praktyk/pracy. Uzyskanie informacji na temat zakresu obowiązków na stanowisku pracy sposobu ich wykonywania, poziomu trudności, występowania ewentualnych problemów podczas pracy. – Szkolenie stanowiskowe intensywne – opanowanie zakresu obowiązków na stanowisku pracy, aż do prawidłowego i samodzielnego wypełniania przez Beneficjenta zakresu obowiązków, szkolenie skierowane na samodzielną pracę Beneficjenta w miejscu zatrudnienia. – Opanowanie nowego zakresu obowiązków na stanowisku pracy (doszkalanie, szkolenie uzupełniające). – Wyeliminowanie trudności pojawiających się w trakcie zatrudnienia, pomoc Beneficjentowi w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami (szkolenie interwencyjne).
 • Wsparcie psychologiczno – coachingowe
  Wsparcie psychologiczne i/lub trenera pracy dla Beneficjenta według zidentyfikowanych indywidualnych potrzeb.
 • Wsparcie w procedurze zatrudnienia
  Celem spotkania, w którym uczestniczy pracodawca, trener pracy oraz Beneficjent ostateczny mający rozpocząć pracę (praktykę) na danym stanowisku, jest wsparcie w dokonaniu wszelkich ustaleń dotyczących zatrudnienia na oferowanym stanowisku. Ma także na celu sprawny przebieg pozostałych procedur – uzyskanie zgody od lekarza medycyny pracy na podjęcie zatrudnienia na danym stanowisku, uzyskanie wpisu do książeczki pracowniczej do celów sanitarno – epidemiologicznych, wsparcie podczas szkolenia BHP.

Harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu: Wszystkie formy wsparcia udzielane się przez cały okres trwania projektu. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb beneficjenta.

Najbardziej istotne aktualności dotyczących realizowanego projektu: Od dnia 1 kwietnia 2019r. do 14 Listopada 2019r. zatrudnienie uzyskało 25 Beneficjentów projektu. W obecnym okresie realizacji projektu tj, 01.04.2019r-31.03.2020r. podjąć zatrudnienia powinno 32 beneficjentów.

Krótki opis projektu
Celem projektu jest wdrażanie i kontynuowanie modelu zatrudnienia wspomaganego zgodnie ze standardami europejskimi, które przyjęliśmy jako najskuteczniejszą formę aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Do tej pory nasze działania skierowane były do osób pomiędzy 20 – 67 rokiem życia. W 2015r. jako zespół trenerów pracy wspomaganej przez kilka miesięcy realizowaliśmy projekt pt,, Dobre wsparcie na starcie, warunkiem sukcesu’’, którego celem było przygotowanie absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych do łagodnego przejściu ze środowiska szkolnego do środowiska pracowniczego. Nasze działania zakończyły się znalezieniem odpowiednich miejsca pracy dla osób, które podjęły w tamtym czasie z nami współpracę. Pozwoliło to na kontynuację ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego w społeczeństwie. To doświadczenie pokazało nam, że aby podtrzymać motywację młodzieży szkolnej do pracy oraz zdobytą przez nich wiedzę w placówce szkolnej musimy stworzyć nowy projekt skierowany w większym wymiarze do absolwentów szkół specjalnych. Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą jak największej liczbie młodych osób podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Projekt skierowany jest do absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych a także do wszystkich osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chciałyby podjąć pracę, korzystając ze wsparcia trenerów na otwartym rynku pracy. Obecne działania realizujemy ze środków PFRON, więc osoba zgłaszająca się do nas nie może być uczestnikiem innego projektu, o tym samym kierunku działania i dofinansowania.

Nasz zespół trenerów tworzą osoby, które jako pierwsze w Polsce zajęły się wdrażaniem modelu wspomaganego zatrudnienia i takie, które posiadają wieloletnie doświadczenie oraz te, które od niedawna dołączyły do naszego zespołu i zostały przeszkolone według przyjętych przez nas standardów działania. Jako trenerzy, podczas swojej pracy łączymy funkcje nauczyciela zawodu, doradcy zawodowego, terapeuty zajęciowego i osoby wspierającej.

 • Marcin Basaj trener pracy wspomaganej
 • Martyna Czyszczoń trener pracy wspomaganej
 • Małgorzata Gorący koordynator projektu
 • Piotr Piechaczyk trener pracy wspomaganej
 • Natalia Pikuła trener pracy wspomaganej
 • Joanna Urbaniak psycholog
 • Sylwia Wierzbowska trener mentor

Kierujemy się zasadą: ZATRUDNIĆ – WYSZKOLIĆ – UTRZYMAĆ

oraz wdrażając i kontynuując model wspomaganego zatrudnienia zgodnie ze standardami europejskimi. Nasze działania podejmować będziemy według pięcio-etapowego modelu wspomaganego zatrudnienia. Zakres naszego udzielanego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta.

 1. Przygotowanie kandydata do zatrudnienia.
 2. Ocena potencjału kandydata do zatrudnienia.
 3. Poszukiwanie stanowiska pracy.
 4. Zaangażowanie pracodawcy – analiza i dopasowanie miejsca pracy.
 5. Wprowadzenie i szkolenie w miejsce pracy, wsparcie długoterminowe (monitorowanie przebiegu pracy).

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI „WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST NIEZBĘDNE, SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE”

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

zespół trenerów pracy

tel. kontaktowe: Sylwia Wierzbowska 695 037 965, Joanna Urbaniak 693 546 129

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji związanych z prowadzonym przez nas Projektem.

 

Sylwia Wierzbowska – TRENER
s.wierzbowska@ostoja.org.pl
tel. +48 695-037-965
ul. Litomska 10, Wrocław

Materiały graficzne
Skip to content