Deklaracja dostępności strony WWW

Deklaracja dostępności strony WWW

Deklaracja dostępności strony internetowej Stowarzyszenia OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenie Ostoja.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak napisów w części video

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Małgorzata Gorący Prezes Stowarzyszenia
 • Adres: Stawowa 1a, Wrocław
 • E-mail: m.goracy@ostoja.org.pl
 • Telefon: : 605 873 114
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Skip to content