Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny

foto_ore_Sroda

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny (ORE)

Ośrodek Rehebilitacyjno-Edukacyjny (ORE) 
Stowarzyszenia OSTOJA
ul. Malczycka 4, filia miejscowa: ul. Kilińskiego 33
55-300 Środa Śląska,
tel. 71/317-51-02
tel./fax 71/314-32-63
ore.sroda@ostoja.org.pl

Dyrektor:
Alicja Winiarska
tel. 500 041 630

DZIAŁALNOŚĆ ORE
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Środzie Śląskiej jest niepubliczną, specjalistyczną wielofunkcyjną placówką edukacyjną. 

Koszty działalności są finansowane ze środków dotacji podmiotowej zgodnie z ustawą Prawo oświatowe przekazywanych przez Gminę Środa Śląska

Cele Ośrodka realizowane są w następujących formach: 

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju – dla dzieci od 0 do 7 roku życia. Głównym celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, m.in. pedagog specjalny, psycholog, logopeda, neurologopeda.
  Warunkiem przyjęcia do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest posiadanie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz złożenie wniosku rodzica/opiekuna prawnego do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do programu wczesnego wspomagania.
  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach zarówno rannych, jak i popołudniowych, co pozwala na swobodny dostęp do naszej oferty.
 • Zespoły Przedszkolne Specjalne – dla dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej. Głównym celem pracy dydaktyczno – wychowawczej jest wszechstronny rozwój dziecka z niepełnosprawnością, kompleksowa opieka, edukacja i rehabilitacja uszkodzonych funkcji psychomotorycznych oraz zapewnienie dzieciom realizacji ich potrzeb poznawczych, emocjonalnych i społecznych.
  Warunkiem przyjęcia do Zespołu Przedszkolnego Specjalnego jest posiadanie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o kształceniu specjalnym oraz wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
  Grupy przedszkolne funkcjonują przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyjątkiem przerw świątecznych oraz przerw ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  Przedszkole, w miarę możliwości, organizuje bez dopłat dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapię logopedyczną i inne zgodnie z potrzebami dzieci.
 • Indywidualne lub/i grupowe zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne w ramach projektów grantowych, których celem jest podniesienie poziomu funkcjonowania i samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szeroko rozumianym życiu szkolnym i rówieśniczym, poprzez zabezpieczenie ich indywidualnych potrzeb rehabilitacyjno – terapeutycznych.
  Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  Zajęcia prowadzone są przez cały rok, od poniedziałku do piątku, według indywidualnych grafików zajęć, obejmujących wymiar zajęć wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb dziecka.

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny w Środzie Śląskiej, ul. Kilińskiego 33, 55-300 Środa Śląska

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kilińskiego.

Do budynku prowadzą schody, przy których zamontowana jest pochylnia.

Przy schodach do budynku są zamontowane dwa rodzaje poręczy, w tym jedne dostosowane dla osób niskorosłych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na I piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Ośrodka i jeśli jest to potrzebne za pomocą krzesła i materaca ewakuacyjnego.

Podmiot zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Skip to content