Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

foto_wtz_orw_Sroda

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (ORW)

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (ORW)
Stowarzyszenia Ostoja
ul. Kilińskiego 33, 55-300 Środa Śląska
Filia miejscowa: ul. Malczycka 4
tel. 713175102; 713143263; 500 041 630
ore.sroda@ostoja.org.pl

Dyrektor:
Alicja Winiarska
tel. 500 041 630

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej jest niepubliczną placówką edukacyjną umożliwiającą dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych.

Realizacja zajęć odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Celem zajęć jest stymulacja wielozmysłowa, której zadaniem jest: wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi.

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga (ze specjalizacją w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz jego asystenta – opiekuna w grupach od 2 – 4 osób, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

Ośrodek zapewnia również zajęcia specjalistyczne, między innymi z logopedą, psychologiem, rehabilitantem.

Koszty działalności są finansowane ze środków dotacji podmiotowej zgodnie z ustawą Prawo oświatowe przekazywanych przez Powiat Średzki

Przyjęcie do Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

  • podania rodzica o przyjęcie do placówki,
  • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych,
  • orzeczenia o niepełnosprawności (lub o stopniu niepełnosprawności) wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej, ul. Malczycka 4, 55-300 Środa Śląska.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Malczyckiej.

Przy wejściu do budynku nie ma schodów.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z pomieszczeń osób z niepełnosprawnością narządów ruchu odbywa się przy asyście wyznaczonych pracowników Ośrodka.

Podmiot zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Skip to content