Zatrudnienie wspomagane skuteczną metodą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami

Zatrudnienie wspomagane skuteczną metodą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami

Status projektu:

Tytuł projektu: „Zatrudnienie wspomagane skuteczną metodą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami”

Realizowany w ramach konkursu: Konkurs 1/2023 pn. „Możemy więcej’’ .

Nr umowy i data zawarcia: UM/PW9/2024/2/O_DOLONSLASKI/5905 z dnia 02.07.2024r.

Termin realizacji projektu: 01.04.2024r. – 31.03.2027r.

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: I Okres realizacji 1 041 164,00,  II okres realizacji 1 137 399,00,  III okres realizacji 1 232 964,00

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: I okres realizacji 988 164,00, II okres realizacji 1 077 599,00, III okres realizacji 1 170 684,00

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Sylwia Wierzbowska 695037965

Cel główny projektu: Celem projektu jest wdrażanie modelu zatrudnienia wspomaganego, zgodnego ze standardami europejskimi, jako skutecznej formy aktywizacji i wyrównywania szans na zatrudnienie na otwartym rynku osób z niepełnosprawnością o największych trudnościach we włączaniu się w środowiska pracownicze. W ramach projektu będą otrzymywać wsparcie „na miarę potrzeb” w odpowiednim czasie i zindywidualizowanym wymiarze. Oprócz osób nieaktywnych zawodowo wsparciem objęte zostaną też osoby, które zgłaszają się do zespołu jako zatrudnione przy wsparciu trenerów pracy w ramach wcześniejszej realizowanych projektów, dla których proces zatrudnienia nie został zakończony.

Odbiorcy działań projektowych: Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności od 18 do 64 lat mieszkające na Dolnym Śląsku

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 140 BO

Warunki rekrutacji do projektu: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Miejsce realizacji projektu: Województwo Dolnośląskie

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

 • Grupowe warsztaty umiejętności społecznych i pracowniczych
  Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych Beneficjentów, wzbogacenie wiedzy i nabytych umiejętności zawodowych, poznanie podstawowych zagadnień związanych z pracą zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności pracy w zespole, przygotowanie do pracy w zespole pracowniczym.
 • Indywidualny trening umiejętności pracowniczych
  Poznanie sposobu funkcjonowania Beneficjenta. Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych Beneficjenta, wzbogacenie wiedzy i nabytych umiejętności zawodowych, poznanie przez BO podstawowych zagadnień związanych z pracą.
 • Monitorowanie przebiegu pracy (na stanowisku)
  Bieżący kontakt z pracodawcą i/lub zespołem pracowniczym skierowany na trwałość zatrudnienia klienta, utrzymanie jakości jego pracy.
 • Ocena potencjału, umiejętności i kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych
  Celem jest zebranie informacji na temat funkcjonowania Beneficjenta od niego samego, od rodziny oraz w przypadku, kiedy BO korzystał z oferty placówki dziennego wsparcia od pracowników tej placówki. Określenie jego poziomu wiedzy i świadomości na temat pracy. Diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości Beneficjenta, ukierunkowanie zainteresowań, rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz potencjału zawodowego. Zbudowanie profilu zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania każdego Beneficjenta.
 • Rekrutacja do projektu
  Zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 • Szkolenia stanowiskowe (intensywne, uzupełniające, interwencyjne)
  Celem jest opanowanie przez BO zakresu obowiązków na stanowisku pracy aż do nabycia przez BO umiejętności prawidłowego i samodzielnego wypełniania zakresu obowiązków, samodzielna praca Beneficjenta w miejscu zatrudnienia (z minimalnym niezbędnym wsparciem w okresie monitorowania), obserwacja funkcjonowania klienta na stanowisku pracy, opinia współpracowników oraz opinia pracodawcy wyrażana podczas bezpośrednich rozmów lub za pomocą ankiet ewaluacyjnych. Cel jest zróżnicowany na kolejnych etapach procesu zatrudnienia: – Poznanie specyfiki miejsca praktyk/pracy. Uzyskanie informacji na temat zakresu obowiązków na stanowisku pracy sposobu ich wykonywania, poziomu trudności, występowania ewentualnych problemów podczas pracy. – Szkolenie stanowiskowe intensywne – opanowanie zakresu obowiązków na stanowisku pracy, aż do prawidłowego i samodzielnego wypełniania przez Beneficjenta zakresu obowiązków, szkolenie skierowane na samodzielną pracę Beneficjenta w miejscu zatrudnienia. – Opanowanie nowego zakresu obowiązków na stanowisku pracy (doszkalanie, szkolenie uzupełniające). – Wyeliminowanie trudności pojawiających się w trakcie zatrudnienia, pomoc Beneficjentowi w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami (szkolenie interwencyjne).
 • Wsparcie psychologiczno – coachingowe
  Wsparcie psychologiczne i/lub doradca zawodowy dla Beneficjenta według zidentyfikowanych indywidualnych potrzeb.
 • Wsparcie w procedurze zatrudnienia
  Celem spotkania, w którym uczestniczy pracodawca, trener pracy oraz Beneficjent ostateczny mający rozpocząć pracę (praktykę) na danym stanowisku, jest wsparcie w dokonaniu wszelkich ustaleń dotyczących zatrudnienia na oferowanym stanowisku. Ma także na celu sprawny przebieg pozostałych procedur – uzyskanie zgody od lekarza medycyny pracy na podjęcie zatrudnienia na danym stanowisku, uzyskanie wpisu do książeczki pracowniczej do celów sanitarno – epidemiologicznych, wsparcie podczas szkolenia BHP.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu: Wszystkie formy wsparcia udzielane się przez cały okres trwania projektu. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb beneficjenta.

Krótki opis projektu
Celem projektu jest wdrażanie i kontynuowanie modelu zatrudnienia wspomaganego zgodnie ze standardami europejskimi, które przyjęliśmy jako najskuteczniejszą formę aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Do tej pory nasze działania skierowane były do osób pomiędzy 20 – 65 rokiem życia. W 2015r. jako zespół trenerów pracy wspomaganej przez kilka miesięcy realizowaliśmy projekt pt,, Dobre wsparcie na starcie, warunkiem sukcesu’’, którego celem było przygotowanie absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych do łagodnego przejściu ze środowiska szkolnego do środowiska pracowniczego. Nasze działania zakończyły się znalezieniem odpowiednich miejsca pracy dla osób, które podjęły w tamtym czasie z nami współpracę. Pozwoliło to na kontynuację ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego w społeczeństwie. To doświadczenie pokazało nam, że aby podtrzymać motywację młodzieży szkolnej do pracy oraz zdobytą przez nich wiedzę w placówce szkolnej musimy stworzyć nowy projekt skierowany w większym wymiarze do absolwentów szkół specjalnych. Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą jak największej liczbie młodych osób podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Projekt skierowany jest do absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych a także do wszystkich osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chciałyby podjąć pracę, korzystając ze wsparcia trenerów na otwartym rynku pracy. Obecne działania realizujemy ze środków PFRON, więc osoba zgłaszająca się do nas nie może być uczestnikiem innego projektu, o tym samym kierunku działania i dofinansowania.

Nasz zespół trenerów tworzą osoby, które jako pierwsze w Polsce zajęły się wdrażaniem modelu wspomaganego zatrudnienia i takie, które posiadają wieloletnie doświadczenie oraz te, które od niedawna dołączyły do naszego zespołu i zostały przeszkolone według przyjętych przez nas standardów działania. Jako trenerzy, podczas swojej pracy łączymy funkcje nauczyciela zawodu, doradcy zawodowego, terapeuty zajęciowego i osoby wspierającej.

Kierujemy się zasadą: ZATRUDNIĆ – WYSZKOLIĆ – UTRZYMAĆ

oraz wdrażając i kontynuując model wspomaganego zatrudnienia zgodnie ze standardami europejskimi. Nasze działania podejmować będziemy według pięcio-etapowego modelu wspomaganego zatrudnienia. Zakres naszego udzielanego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta.

 1. Przygotowanie kandydata do zatrudnienia.
 2. Ocena potencjału kandydata do zatrudnienia.
 3. Poszukiwanie stanowiska pracy.
 4. Zaangażowanie pracodawcy – analiza i dopasowanie miejsca pracy.
 5. Wprowadzenie i szkolenie w miejsce pracy, wsparcie długoterminowe (monitorowanie przebiegu pracy).

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI „WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST NIEZBĘDNE, SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE”

Zapraszamy na profil Projektu na Instagramie: https://instagram.com/trenerzyostoja

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
zespół trenerów pracy
tel. kontaktowe: Sylwia Wierzbowska 695 037 965

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Skip to content