Zakończenie projektu

Zakończenie projektu

Status projektu:

Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami zakończyło realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej OSTOJA” – edycja 2022, Finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, uzyskaliśmy na realizację tego zadania kwotę 257 830,00zł na podstawie umowy z Gminą Wrocław.

W ramach programu zrekrutowanych zostało 54 osoby z niepełnosprawnością z czego:

  • 36 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 10 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 8 osób w wieku do 16r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej świadczyło 31 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, realizując łącznie 5433,5 godziny wsparcia.

Realizacja usługi asystentury miała na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie jej realizowania praw do niezależnego życia, poprzez wsparcie w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsce
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i inne zajęcia terapeutyczne, kształcenia ustawicznego itp.,
  • załatwieniu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury i dostępnych form rekreacji,
  • zaprowadzeniu/ przyprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do / lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły realizowana była wyłącznie, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).
Materiały graficzne
Skip to content