Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Status projektu:

Tytuł projektu: „Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu i Środzie Śląskiej”

Realizowany w ramach konkursu: „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000217/01/D zawarta 25.04.2019

Termin realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 1014872,00 zł (na pierwszy rok)

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 964128,00 zł (za pierwszy rok)

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Beata Cytowska, b.cytowska@ostoja.org.pl, Alicja Winiarska, a.winiarska@ostoja.org.pl

Cel główny projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu funkcjonowania i samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez realizację w Ośrodkach Rehabilitacyjno – Edukacyjnych Stowarzyszenia spójnych, wieloprofilowych indywidualnych programów rehabilitacyjno – terapeutyczno – wspierających beneficjentów z uwzględnieniem wsparcia ich rodzin, zgodnie z ich zindywidualizowanymi potrzebami

Odbiorcy działań projektowych: Beneficjentami ostatecznymi projektu są dzieci i młodzież z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego (w tym choroby neurologiczne, mózgowe porażenie dziecięce), z zespołami wad genetycznych, metabolicznych, z zaburzeniami zachowania (np. ADHD) i zaburzeniami ze spektrum autyzmu), z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, w tym głębokim ze sprzężonymi dysfunkcjami, a także ich rodziny.

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 220 (160 w pierwszym roku)

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. Wiek: dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do 18 roku życia (w przypadku osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest to 25 r.ż.)
 2. Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki oraz orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność sprzężona, zaburzenia ze spektrum autyzmu
 4. Uczestnictwo w innych formach wsparcia: osoby, które nie są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, nie są mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych

Miejsce realizacji projektu: Ośrodek Rehabiltacyjno-Edukacyjny we Wrocławiu, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Środzie Śląskiej

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

 1. Rehabilitacja funkcjonalna to forma wsparcia obejmująca oddziaływania pozwalające na efektywne, maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego beneficjentów, dotyczącego ich samodzielności w sferze psychomotorycznej i społecznej.
 2. Terapia mowy i/lub alternatywnego komunikowania się – ma na celu nabycie i/ lub podnoszenie poziomu przede wszystkim umiejętności efektywnego komunikowania się z otoczeniem poprzez rozwijanie i doskonalenie mowy, wdrażanie do prawidłowych nawyków artykulacyjnych, korygowanie dysfunkcji w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania, usprawnianie kompetencji językowych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny.
 3. Wsparcie psychopedagogiczne indywidualne grupowe – celem wsparcia jest spowodowanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności poprzez wspomaganie rozwoju zaburzonych sfer i funkcji. Kształtowanie tych cech osobowości i charakteru oraz dyspozycji i funkcji psychofizycznych, które wpływają na lepsze funkcjonowanie oraz pozwolą opanować podstawowe wiadomości i umiejętności.
 4. Wsparcie dla rodzin – celem wsparcia jest podniesienie u rodziców umiejętności radzenia sobie z sytuacją opieki nad osobą z niepełnosprawnością poprzez poradnictwo społeczno-prawne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie grup wsparcia.

Harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu – przez cały okres trwania projektu
 2. Ocena wstępna poziomu funkcjonowania i potrzeb terapeutyczno – rehabilitacyjnych w formie IPD – przez cały okres trwania projektu (dotyczy każdego nowozrekrutowanego beneficjenta)
 3. Realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjno terapeutycznych – przez cały okres trwania projektu
 4. Przeprowadzenie ocen okresowych w ramach monitorowania realizacji programów – w połowie i na koniec każdego roku trwania projektu
 5. Przeprowadzenie badania ankietowego oceniającego poziom zadowolenia rodziców BO projektu z realizowanych działań – na koniec każdego roku trwania projektu
 6. Prowadzenie działań poradniczych kierowanych do rodzin i najbliższego otoczenia BO – przez cały okres trwania projektu
 7. Przygotowanie i druk materiałów informacyjno – promocyjnych – od kwietnia do czerwca 2019 r.
 8. Koordynowanie działań projektowych i zarządzanie projektem – przez cały okres trwania projektu

Najbardziej istotne aktualności dotyczących realizowanego projektu: Od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu pt. Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu i Środzie Śląskiej, w ramach którego objęliśmy dodatkowym wsparciem rehabilitacyjnym dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci z przedszkola specjalnego i punktu przedszkolnego oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. W ramach projektu zapewniamy uczestnikom dodatkowe zajęcia psychopedagogiczne, rehabilitacji funkcjonalnej, logopedii oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC). Ponadto z budżetu projektów finansowana jest działalność Klubu Mam – integrującego matki naszych podopiecznych w działaniach artystycznych (plastycznych, rękodzielniczych itp.).

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Skip to content