„Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”

„Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II”

Status projektu:

Projekt pn. „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II” w ramach Działania: 4.1 Innowacje społeczne, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Całkowita wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 16 330 239,92 zł
Kwota dofinansowania wynosi: 15 434 898,92 zł

Data podpisania umowy: 28.06.2018 r.
Nr umowy: POWR.04.01.00-00-D203/17

Cele i oczekiwane efekty realizacji projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie – wypracowanego w konkursie I etapu-innowacyjnego, kompleksowego, zintegrowanego środowiskowego modelu leczenia zaburzeń psychicznych. Wypracowany w ramach Projektu I etapu Model leczenia środowiskowego jest zgodny ze światowymi trendami opieki nad osobami z doświadczeniem choroby psychicznych i stanowi odpowiedź na potrzeby i oczekiwania osób po kryzysie psychicznym, które na etapie jego opracowywania zostały dogłębnie przeanalizowane w kontekście form wsparcia dostępnych w ramach obecnego systemu społeczno-zdrowotnego.

Efektem realizacji tego projektu będzie możliwość bezpośredniego włączenia do systemu opieki zdrowotnej i społecznej nowatorskiej, zintegrowanej i zdeinstytucjonalizowanej formy wsparcia, opisanej w poprawionej o wyniki testowania wersji Modelu, co przyczyni się-poprzez zwiększenie skuteczności oddziaływań i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej i społecznej – do złagodzenia skutków-obserwowanego w Polsce, w tym i Wrocławiu – trendu pogarszania się kondycji psychicznej społeczeństwa.

Wdrożenie Modelu pozwoli na zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w skali makro na rzecz poprawy skuteczności systemów opieki zdrowotnej i społ. w zakresie wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej (B), ich rodzin (RiB), i całego społeczeństwa, co odpowiada celowi 1 PO WER Oś Priorytetowa IV, tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS w tym przypadku „Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”. Integracja usług dedykowanych Beneficjentom zapewniona będzie również dzięki partnerstwu zawiązanemu na rzecz realizacji Projektu II etapu.

Miejsce i okres realizacji projektu

Projekt realizowany będzie we Wrocławiu, planowany okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2023 r. Głównym miejscem realizacji świadczeń jest Centrum Zdrowia Psychicznego+, znajdujący się przy ul. Ostrowskiego 13 c oraz miejsca, w których nasi Partnerzy realizują działania w ramach projektu.

Zapraszamy do naszego Centrum Zdrowia Psychicznego+ we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 13 c od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, a Państwa Rodziny i Bliskich również w soboty od 9:00-14:00.

Do kogo skierowany jest Model, czyli Użytkownicy i Uczestnicy Projektu

Grupy, do których skierowany jest Model, podzielić można na Odbiorców wsparcia oraz Użytkowników modelu.

Odbiorcy Modelu – Uczestnicy Projektu, czyli dla kogo będzie realizowany ten projekt

Odbiorcami Modelu (Uczestnikami Projektu) są:

  • Beneficjenci, tj. zamieszkałe we Wrocławiu osoby dorosłe z doświadczeniem choroby psychicznej – w kryzysie, po lub nim zagrożone – spełniające kryteria medyczne założone w modelu (rozpoznania: F00-F99 z wył. uzależnień)
  • ich sieć społeczna (Rodziny i Bliscy),
  • bliższe i dalsze otoczenie;
  • społeczeństwo.

Szczegółowe informacje na stronie: https://czpplus.pl/kim-jestesmy/about/

Projekt „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej etap II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content