Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej OSTOJA”

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej OSTOJA”

Status projektu:

Tytuł Programu: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej OSTOJA”

Realizator: Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Umowa: Umowa nr D/MOPS/3102/5/2022 zawarta z Gminą Wrocław w dn. 9.05.2022

Projekt finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022.

Okres realizacji usługi wsparcia asystenckiego – 09.05.2022-31.12.2022

Uczestnikiem projektu może zostać mieszkaniec miasta Wrocławia, osoba:

 • do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub traktowana na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Aby otrzymać wsparcie asystenta należy:

 • wypełnić podpisany formularz -Karta zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 • wypełnić Zakres Czynności
 • dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności
 • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – kopię wyroku sądu
 • podpisany egzemplarz Regulaminu, potwierdzający zapoznanie się i akceptację jego treści

Oferujemy:
Realizację usługi asystentury mających na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie jej realizowania praw do niezależnego życia. Jest to forma ogólnodostępnego wsparcia uzupełniająca systemowe rodzaje wsparcia świadczone od prawie 28 lat przez Stowarzyszenie.

Zakres usług asystenckich obejmie:

 • wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Projektu,
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsce
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i inne zajęcia terapeutyczne, kształcenia ustawicznego itp.,
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z organizacjami,
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury i dostępnych form rekreacji,
 • zaprowadzenie/ przyprowadzenie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do / lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Biuro projektu:
Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Stawowa 1a
50-015 Wrocław
Tel. 713447802
Tel. kom. 517534248
e-mail: asystent@ostoja.org.pl
osoby do kontaktu:
Kinga Maćkow
Piotr Konieczny, tel. kom. 722711933

Skip to content