Mieszkanie wspomagane – OSTOJA

Mieszkanie wspomagane – OSTOJA

Status projektu:

Nazwa projektu: PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO DLA 7 OSÓB – Usamodzielnienie życiowe osób przebywających w mieszkaniu wspomaganym.

Realizowany w ramach konkursu: REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓREJ MOWA W ART.16 UST.1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ.U.Z 2023 R.POZ.571)

Nr umowy i data zawarcia: D/MOPS/3503/1/2023-2024 – zawarta dnia 15.11.2023 r.

Termin realizacji projektu: 15.11.2023 – 31.12.2024

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 489 400,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków MOPS: 469 600,00 zł

POBYT W MIESZKANIU WSPOMAGANYM JEST ODPŁATNY:

MIESIĘCZNA KWOTA BĘDZIE WYLICZONA INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR LXXIV/1886/23 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Z DNIA 19. 09.2023 R.DOTYCZĄCEJ ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH WSPRACIA ORAZ MIESZKANIACH CHRONIONYCH  

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Sylwia Wierzbowska: s.wierzbowska@ostoja.org.pl, Witold Chomiszczak: w.chomiszczak@ostoja.org.pl

Cel główny projektu: Celem zadania jest usamodzielnienie i poprawienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami przebywających w mieszkaniu wspomaganym we Wrocławiu przy wsparciu trenerów samodzielności, psychologa oraz koordynatora mieszkania.

Odbiorcy działań projektowych: W zadaniu uczestniczyć będą dorosłe osoby niepełnosprawne, z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności w tym osoby niepełnosprawne fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi jak również osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chore. Do mieszkania skierowane zostaną na mocy pozytywnej decyzji otrzymanej w administracyjnym procesie rekrutacji, którą prowadzić będzie Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 7 dorosłych osób

Warunki rekrutacji do projektu:

  1. Dorosłe osoby z  niepełnosprawnościami
  2. Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany
  3. Ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  4. Zaświadczenie o zarobkach z ostatniego miesiąca ( osoby pracujące)
  5. Zaświadczenie z ZUS
  6. Opinia lekarska – zał. Plik do pobrania
  7. Wniosek o przyjęcie do mieszkania napisany samodzielnie przez osobę składającą dokumenty

Miejsce realizacji projektu: Mieszkanie Wspomagane Ostoja ul. Ignuta 101-103/3, 54-151 Wrocław

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu: Realizując zadanie trenerzy samodzielności, psycholog, koordynator mieszkania zapewnią zindywidualizowane usługi wspierające mieszkańców (osoby z niepełnosprawnościami) w czynnościach niezbędnych w życiu codziennym, w tym dotyczących: przemieszczania się, utrzymania higieny osobistej, ubierania się, prania i sprzątania, zakupów i przygotowywania posiłków. Dodatkowo zapewnią usługi polegające na rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności praktycznych służących niezależnemu życiu tj.: samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, załatwiania spraw osobistych i urzędowych, prowadzenia gospodarstwa domowego, efektywnego zarządzania czasem, poszukiwania pracy i utrzymywania zatrudnienia, efektywnego zarządzania finansami, umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, rozwijania autonomii decyzyjnej, realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie utrzymywania więzi rodzinnych oraz uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Zadania te realizowane będą poprzez: treningi umiejętności poruszania się i korzystania z komunikacji miejskiej, treningi higieniczne i umiejętności osobistych, treningi porządkowe, treningi ekonomiczne, zajęcia kulinarne, treningi umiejętności społecznych, treningi umiejętności zawodowych, treningi zarządzania czasem, treningi komunikacji interpersonalnej, trening społeczne, w tym załatwiania osobistych spraw w urzędach. Forma wyżej wymienionych treningów realizowana będzie indywidualnie i/lub grupowo z uwzględnieniem możliwości i potrzeb każdego z mieszkańców. Wymienione wyżej zadania realizowane będą 7 dni w tygodniu, nie krócej niż 3 godziny dziennie w oparciu o wstępny plan dnia. Szczegółowe ustalenia dotyczące planu dnia możliwe będą po zakwaterowaniu wszystkich mieszkańców i określeniu ich możliwości, potrzeb i zobowiązań życiowych np. praca, szkoła itp. Zakładamy, że w godzinach między 7:00-10:00 realizowane będą głównie treningi higieniczne, treningi umiejętności osobistych, umiejętności zarządzania czasem, treningi kulinarne, treningi porządkowe. Między godziną 10:00-14:00 realizowane będą treningi ekonomiczne, treningi umiejętności poruszania się i korzystania z komunikacji miejskiej, treningi porządkowe, treningi umiejętności osobistych i urzędowych, treningi kulinarne, treningi społeczne i umiejętności zawodowych. W godzinach 14:00-19:00 realizowane będą zajęcia indywidualne według aktualnych potrzeb mieszkańców – między innymi z psychologiem oraz wyżej wymienione treningi w formie grupowej. Będzie to również czas na spotkania regulujące wewnętrzne zasady wspólnego funkcjonowania w mieszkaniu wspomaganym, czas na rozwiązywanie pojawiających się trudności oraz przestrzeń do rozwijania autonomii i niezależności. Zatrudnieni do realizacji zadania trenerzy samodzielności realizować będą wszystkie z wyżej wymienionych treningów zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Psycholog udzielać będzie indywidualnych konsultacji oraz interwencyjnie będzie wspierać mieszkańców i kadrę merytoryczną np. podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Realizacja wyżej wymienionych działań stanowić będzie uzupełnienie stałej oferty Stowarzyszenia „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami skierowanej do dorosłych odbiorców.

Projekt finansowany ze środków MOPS

Skip to content