„Dostępność usług asystenckich szansą na wyższą jakość życia”

„Dostępność usług asystenckich szansą na wyższą jakość życia”

Status projektu:

Tytuł projektu: Dostępność usług asystenckich szansą na wyższą jakość życia.

Realizowany w ramach konkursu: Szansa-Rozwój-Niezależność (nr 1/2018)

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000219/01/D z dnia 25.04.2019

Termin realizacji projektu: 01.04.2019-31.03.2020

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 743 824,00zł

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 706 617,00zł

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt) Wioletta Piętal-Pyrek tel. 510-264-940

Cel główny projektu: Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością maksymalnie możliwej aktywności osobistej i uczestnictwa w życiu rówieśniczym i społecznym poprzez świadczenie usług asystenckich w miejscu ich pobytu.

Odbiorcy działań projektowych: Osoby z niepełnosprawnością: podopieczni Stowarzyszenia, zarówno dzieci jak i dorośli, jak też osoby, które nie korzystają z oferty Stowarzyszenia „OSTOJA”

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 64 osoby w tym: 40 osób dorosłych i 24 dzieci

Warunki rekrutacji do projektu: Beneficjenci Ostateczni są rekrutowani spośród uczestników Stowarzyszenia „OSTOJA”, jak też osób niepełnosprawnych nie korzystających z oferty Stowarzyszenia. W celu skorzystania z oferty należy wypełnić i złożyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

Miejsce realizacji projektu: Województwo dolnośląskie, powiat: Wrocław, wrocławski, średzki, oławski, oleśnicki

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu: Usługi asystencji osobistej wspierają Beneficjentów Ostatecznych w wielu sferach życia, w czynnościach życia codziennego oraz w nabywaniu, rozwijaniu, i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu: Zatrudnienie zespołu asystentów. Nabór beneficjentów projektu. Diagnoza ich potrzeb i konstrukcja IPD. Realizacja usług asystentury osobistej i prowadzenie grupy wsparcia dla zespołu asystentów. Ewaluacja. Powyższe działania realizowane są przez cały okres trwania projektu.

Najbardziej istotne aktualności dotyczących realizowanego projektu: Zrekrutowaliśmy założona liczbę Beneficjentów Ostatecznych, jak też stworzyliśmy wykwalifikowany zespół asystentów realizujących powierzone zadania. Na dzień 31.10.2019 wykonaliśmy 51,5% założonych ilości godzin wsparcia asystenckiego. Udzieliliśmy wsparcia łącznie 70 osobom z czego: 26 dzieciom i 44 osobom dorosłym. Zadanie realizuje zespół 19 asystentów. W działania projektowe włączyło się 3 wolontariuszy.

Krótka charakterystyka projektu:

Zespół asystentów osób niepełnosprawnych, będzie świadczyć usługi asystenckie na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia – osób z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).

Asystenci będą realizować usługi zarówno dla osób, które na co dzień uczestniczą w zajęciach naszych placówek, jak i dla pozostałych podopiecznych Stowarzyszenia w miejscu ich pobytu – wspierając ich w przemieszczaniu się związanym z codzienną aktywnością, ułatwiając im funkcjonowanie na zajęciach, towarzysząc podczas wyjść itp.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Beneficjent projektu (lub jego rodzina) zobowiązany jest do dostarczenie do biura projektu wymaganych dokumentów:
1. Aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
2. Formularz zgłoszeniowy i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania (pdf)

Kolejnym etapem rekrutacyjnym jest wypełnienie ankiety wywiadu oraz formularza przyjęcia korzystania z usług asystenckich.

Działania asystencji osobistej realizowane są ze środków PFRON, więc osoba zgłaszająca się nie może być uczestnikiem innego projektu z dofinansowaniem PFRON o tym samym kierunku działania i tej samej formy wsparcia.

Zainteresowane osoby legitymujące się wymaganymi dokumentami, do kontaktu:
e-mail: sds@ostoja.org.pl, tel. 510-264-940 lub 71/344-78-02, adres biura: ul. Stawowa 1a, Wrocław biuro Środowiskowego Domu Samopomocy.

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI „WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST NIEZBĘDNE, SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE”

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Materiały graficzne
Skip to content