Dostępność usług asystenckich szansą na wyższą jakość życia

Dostępność usług asystenckich szansą na wyższą jakość życia

Status projektu:

Nazwa projektu: „Dostępność usług asystenckich szansą na wyższą jakość życia”

Realizowany w ramach konkursu: 1/2021, pn.: „Sięgamy po sukces” z dnia 7.11.2021 r.

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000337/01/D zawarta 27.06.2022 r.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2022 do 31.03.2023

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 661277,26 złotych

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 652877,26 złotych

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Agnieszka Żukowska: a.zukowska@ostoja.org.pl

Cel główny projektu: Celem projektu jest zapewnienie beneficjentom projektu, osobom z niepełnosprawnościami, maksymalnej możliwej aktywności osobistej, uczestnictwa w życiu rówieśniczym i społecznym poprzez świadczenie usług asystenckich oraz zwiększanie samodzielności poprzez indywidualne treningi umiejętności osobistych i społecznych realizowany przez mobilnych doradców włączenia społecznego w miejscu pobytu beneficjenta ostatecznego

Odbiorcy działań projektowych: Osoby z niepełnosprawnością, głównie podopieczni Stowarzyszenia OSTOJA, zarówno dzieci, młodzież i dorośli uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nas placówek jak i osoby, które nie korzystają z ich oferty. Będą to osoby z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 60

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. Wiek: dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia oraz dorosłe osoby niepełnosprawne
 2. Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, schorzenie narządu wzroku, schorzenie narządu słuchu, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność sprzężona, autyzm, choroby psychiczne
 4. Uczestnictwo w innych formach wsparcia: osoby, które są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, są mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych

Miejsce realizacji projektu: woj. Dolnośląskie – Wrocław oraz powiaty przyległe: wrocławski, średzki, oleśnicki, oławski.

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

 1. Asystent osoby niepełnosprawnej – wsparcie asystenta to bezpośrednia pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu życiowych barier i przeszkód, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają im finkcjonowanie w życiu codziennym.
 2. Indywidualny Plan Działania – dla każdego beneficjenta zostanie opracowany IPD, którego głównym założeniem jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
 3. Mobilny doradca włączenia społecznego, ma na celu wsparcie w procesie włączenia społecznego osoby z niepełnosprawnościami, poprzez stworzenie dostępu do zasobów przez profesjonalne doradztwo. Zadaniem doradcy będzie podążanie za potrzebą beneficjenta, służenie mu poradą, stanowiącą wyposażenie beneficjenta w niezbędną wiedzę stanowiącą zasoby do osiągnięcia założonego przez beneficjenta celu.

Harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu – przez cały okres trwania projektu
 2. Ocena wstępna poziomu funkcjonowania w formie IPD – przez cały okres trwania projektu (dotyczy każdego nowo zrekrutowanego beneficjenta)
 3. Prowadzenie zindywidualizowanych usług wspierających w postaci wsparcia asystenckiego i doradczego
 4. Koordynowanie działań projektowych i zarządzanie projektem – przez cały okres trwania projektu

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Skip to content