Centrum Asystentury OSTOJA

Centrum Asystentury OSTOJA

Status projektu:

Nazwa projektu: Centrum Asystentury OSTOJA

Realizowany w ramach konkursu: 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 31.10.2022 r.

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000349/01/D zawarta 09.05.2023 r.

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 2 107 587,46 zł

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 2 085 987,46 zł

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Agnieszka Żukowska – 664 525 809, a.zukowska@ostoja.org.pl

Cel główny projektu: Celem projektu jest zapewnienie beneficjentom, osobom z niepełnosprawnościami, maksymalnie możliwej aktywności osobistej, uczestnictwa w życiu rówieśniczym i społecznym poprzez świadczenie usług asystenckich oraz zwiększenie samodzielności poprzez indywidualne treningi umiejętności osobistych i społecznych realizowanych przez mobilnych doradców włączenia społecznego w miejscu pobytu beneficjenta.

Odbiorcy działań projektowych: Osoby z niepełnosprawnością, głównie podopieczni Stowarzyszenia OSTOJA, zarówno dzieci, młodzież i dorośli uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nas placówek jak i osoby, które nie korzystają z ich oferty. Będą to osoby z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Zakładana liczba beneficjentów projektu: 100

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. Wiek: dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia oraz dorosłe osoby niepełnosprawne
 2. Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, schorzenie narządu wzroku, schorzenie narządu słuchu, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność sprzężona, autyzm

Miejsce realizacji projektu: woj. Dolnośląskie – Wrocław oraz powiaty przyległe: wrocławski, średzki, oleśnicki, oławski.

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

 1. Asystent osoby z niepełnosprawnością – wsparcie asystenta to bezpośrednia pomoc osobom z niepełnosprawnościami w pokonywaniu życiowych barier i przeszkód, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają im funkcjonowanie w życiu codziennym.
 2. Mobilny doradca włączenia społecznego, ma na celu wsparcie w procesie włączenia społecznego osoby z niepełnosprawnościami, poprzez stworzenie dostępu do zasobów przez profesjonalne doradztwo. Zadaniem doradcy będzie podążanie za potrzebą beneficjenta, służenie mu poradą, stanowiącą wyposażenie beneficjenta w niezbędną wiedzę stanowiącą zasoby do osiągnięcia założonego przez beneficjenta celu.
 3. Indywidualny Plan Działania – dla każdego beneficjenta zostanie opracowany IPD, którego głównym założeniem jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu – przez cały okres trwania projektu
 2. Tworzenie indywidualnych planów działania oraz ich monitorowanie i aktualizacja
 3. Indywidualna ocena postępów w rehabilitacji
 4. Prowadzenie zindywidualizowanych usług wspierających w postaci wsparcia asystenckiego i doradczego
 5. Koordynowanie działań projektowych i zarządzanie projektem – przez cały okres trwania projektu

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Skip to content