Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Status projektu:

Tytuł projektu: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Realizowany w ramach konkursu: 2556

Termin realizacji projektu: 24.02.2020 – 31.12.2020

Koordynator projektu: Wioletta Piętal-Pyrek tel. 510-264-940

Koordynator zespołu asystentów: Małgorzata Musiałowicz tel. 71 3447802

Cel główny projektu: Usługi asystenckie będą miały na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania praw do niezależnego życia

Odbiorcy działań projektowych: Grupą docelową projektu będą dorosłe osoby zamieszkujące miasto Wrocław posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystencji osobistej i za pośrednictwem MOPS przyznane zostaną im usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Warunki rekrutacji do projektu: rekrutacja w trybie ciągłym dotyczy osób, które dostarczą wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny i uzyskają Kartę Zgłoszenia do programu „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020 potwierdzona przez pracownika MOPS we Wrocławiu.

Miejsce realizacji projektu: Wrocław i woj. dolnośląskie w przypadku konieczności wyjazdu uczestnika zadania w ramach realizacji usługi asystenckiej.

Krótki opis zakresu wsparcia asystenckiego:

  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez beneficjenta miejsce
  • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
  • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika przy ich realizacji
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z organizacjami
  • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury.

Harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu: Zatrudnienie zespołu asystentów. Nabór beneficjentów projektu. Diagnoza ich potrzeb. Realizacja usług asystentury osobistej i prowadzenie grupy wsparcia dla zespołu asystentów. Ewaluacja. Powyższe działania realizowane są przez cały okres trwania projektu.

Krótka charakterystyka projektu:
Zespół asystentów osób niepełnosprawnych, będzie świadczyć usługi asystenckie na rzecz uczestników projektu – osób z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym).

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
Beneficjent projektu (lub jego opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia do biura projektu lub MOPS we Wrocławiu wymaganych dokumentów:

  1. Aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego
  2. Karty Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020
  3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kolejnym etapem rekrutacyjnym jest wypełnienie ankiety wywiadu oraz podpisanie Regulaminu świadczenia usług asystenckich dla zadania publicznego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Działania asystencji osobistej realizowane są ze środków gminy Wrocław, więc osoba zgłaszająca się nie może być uczestnikiem innego projektu z dofinansowaniem Gminy Wrocław w ramach środków Funduszu Solidarnościowego o tej samej formy wsparcia.

Zainteresowane osoby legitymujące się wymaganymi dokumentami, do kontaktu:
e-mail: sds@ostoja.org.pl, tel. 510-264-940 lub 71/344-78-02,
adres biura: ul. Stawowa 1a, Wrocław biuro Środowiskowego Domu Samopomocy.

Do pobrania (pdf):

OPIERAJĄC SIĘ NA NACZELNEJ WARTOŚCI „WSPARCIA TYLKO TYLE ILE JEST NIEZBĘDNE, SAMODZIELNOŚCI I AUTONOMII TYLE ILE JEST MOŻLIWE”

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Materiały graficzne
Skip to content