Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – OSTOJA

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – OSTOJA

Status projektu:

Realizowany w ramach ogłoszonego przez Gminę Wrocław konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt „Asystent Osobisty osoby Niepełnosprawnej”

Termin realizacji projektu: 01.09.2021-31.12.2021

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 145 920,00zł

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 145 720,00zł

Cel główny projektu: zapewnienie usługi asystencji osobiste dla osób z niepełnosprawnościami, mających na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności i umożliwienie jej realizowania praw do niezależnego życia.

Odbiorcy działań projektowych: Projekt dedykowany jest niepełnosprawnym mieszkańcom miasta Wrocławia;

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wraz z wymaganym zaświadczeniem psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.
 • osobom z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Zakres wsparcia, który oferujemy, dotyczy pomocy w:

 • Wyjściu/powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i wszelkie formy terapeutyczne,
 • Zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału BO przy ich realizacji
 • Załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych wymagających obecności osobistej BO
 • Nawiązywaniu kontaktów/ współpracy z organizacjami dla osób z niepełnosprawnością
 • Korzystaniu z dóbr kultury
 • Wykonywaniu czynności dni codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – asystentura na terenie szkoły dla tej grupy BO realizowane będzie wyłączne w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi

Wskazany zakres wsparcia asystenckiego realizowany jest nieodpłatnie, zakres wsparcia może być świadczony 7 dni w tygodniu w godzinach od 7,00-22,00. Każdy uczestnik projektu może otrzymać wsparcie do 30 godzin w miesiącu.

Warunki rekrutacji do projektu:
Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do MOPS we Wrocławiu lub do biura projektu

Kwalifikacja do projektu dokonywana jest przez MOPS we Wrocławiu.

Biuro projektu – dane adresowe:
Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław
tel. 71/344 78 02 lub 510 264 940
e-mail: sds@ostoja.org.pl

Uwagi:
W godzinach realizacji usługi asystenckiej beneficjent nie może jednocześnie korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie – finansowanych z innych źródeł.

Materiały graficzne
Skip to content