Text Size

Tytuł projektu: „Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu i Środzie Śląskiej”

Realizowany w ramach konkursu: „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Nr umowy i data zawarcia: ZZO/000217/01/D zawarta 25.04.2019

Termin realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Łączna kwota kosztów realizacji projektu: 1014872,00 zł (na pierwszy rok)

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 964128,00 zł (za pierwszy rok)

Koordynator projektu (imię, nazwisko, kontakt): Beata Cytowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Alicja Winiarska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel główny projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu funkcjonowania i samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością poprzez realizację w Ośrodkach Rehabilitacyjno - Edukacyjnych Stowarzyszenia spójnych, wieloprofilowych indywidualnych programów rehabilitacyjno - terapeutyczno - wspierających beneficjentów z uwzględnieniem wsparcia ich rodzin, zgodnie z ich zindywidualizowanymi potrzebami

Odbiorcy działań projektowych: Beneficjentami ostatecznymi projektu są dzieci i młodzież z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego (w tym choroby neurologiczne, mózgowe porażenie dziecięce), z zespołami wad genetycznych, metabolicznych, z zaburzeniami zachowania (np. ADHD) i zaburzeniami ze spektrum autyzmu), z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, w tym głębokim ze sprzężonymi dysfunkcjami, a także ich rodziny.

Zakładana liczba beneficjentów projektu: 220 (160 w pierwszym roku)

Warunki rekrutacji do projektu:

 1. Wiek: dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do 18 roku życia (w przypadku osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest to 25 r.ż.)
 2. Stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki oraz orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność sprzężona, zaburzenia ze spektrum autyzmu
 4. Uczestnictwo w innych formach wsparcia: osoby, które nie są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, nie są mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych

Miejsce realizacji projektu: Ośrodek Rehabiltacyjno-Edukacyjny we Wrocławiu, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Środzie Śląskiej

Krótki opis form wsparcia i działań realizowanych w ramach projektu:

 1. Rehabilitacja funkcjonalna to forma wsparcia obejmująca oddziaływania pozwalające na efektywne, maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego beneficjentów, dotyczącego ich samodzielności w sferze psychomotorycznej i społecznej.
 2. Terapia mowy i/lub alternatywnego komunikowania się - ma na celu nabycie i/ lub podnoszenie poziomu przede wszystkim umiejętności efektywnego komunikowania się z otoczeniem poprzez rozwijanie i doskonalenie mowy, wdrażanie do prawidłowych nawyków artykulacyjnych, korygowanie dysfunkcji w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania, usprawnianie kompetencji językowych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej, adekwatnej samooceny.
 3. Wsparcie psychopedagogiczne indywidualne grupowe - celem wsparcia jest spowodowanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno - motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności poprzez wspomaganie rozwoju zaburzonych sfer i funkcji. Kształtowanie tych cech osobowości i charakteru oraz dyspozycji i funkcji psychofizycznych, które wpływają na lepsze funkcjonowanie oraz pozwolą opanować podstawowe wiadomości i umiejętności.
 4. Wsparcie dla rodzin - celem wsparcia jest podniesienie u rodziców umiejętności radzenia sobie z sytuacją opieki nad osobą z niepełnosprawnością poprzez poradnictwo społeczno-prawne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie grup wsparcia.

Harmonogramu poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu – przez cały okres trwania projektu
 2. Ocena wstępna poziomu funkcjonowania i potrzeb terapeutyczno - rehabilitacyjnych w formie IPD - przez cały okres trwania projektu (dotyczy każdego nowozrekrutowanego beneficjenta)
 3. Realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjno terapeutycznych - przez cały okres trwania projektu
 4. Przeprowadzenie ocen okresowych w ramach monitorowania realizacji programów – w połowie i na koniec każdego roku trwania projektu
 5. Przeprowadzenie badania ankietowego oceniającego poziom zadowolenia rodziców BO projektu z realizowanych działań – na koniec każdego roku trwania projektu
 6. Prowadzenie działań poradniczych kierowanych do rodzin i najbliższego otoczenia BO - przez cały okres trwania projektu
 7. Przygotowanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych – od kwietnia do czerwca 2019 r.
 8. Koordynowanie działań projektowych i zarządzanie projektem - przez cały okres trwania projektu

Najbardziej istotne aktualności dotyczących realizowanego projektu: Od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu pt. Prowadzenie zintegrowanych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu i Środzie Śląskiej, w ramach którego objęliśmy dodatkowym wsparciem rehabilitacyjnym dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci z przedszkola specjalnego i punktu przedszkolnego oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. W ramach projektu zapewniamy uczestnikom dodatkowe zajęcia psychopedagogiczne, rehabilitacji funkcjonalnej, logopedii oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC). Ponadto z budżetu projektów finansowana jest działalność Klubu Mam – integrującego matki naszych podopiecznych w działaniach artystycznych (plastycznych, rękodzielniczych itp.).

Projekt współfinansowany ze środków PFRON
PFRON nowe logo

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

1% podziękowanie

1% podziękowanie

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoralDolnośląska Akademia Rozwoju

Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryHASCO-LEKFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Rosa Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Fundacja Mode

Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy T-MOBILE

Targpiast TAXI Serc TIFF Center Wichot Transport Wyborcza XEOS