Text Size

W ramach działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych realizowane są następujące programy:

 • Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy rodzinie

Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych

Organizacja i sposób realizacji programu są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 maja 2013 roku. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego. Prowadzone są zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Opieką specjalistyczną obejmujemy, jako placówka, osoby w wieku od 3 do 25 lat.

W 2-6 osobowych zespołach prowadzimy edukację, terapię i stymulację rozwoju dzieci według indywidualnych programów rewalidacyjnych oraz programów zespołowych. Każdy zespół prowadzony jest przez pedagoga (ze specjalizacją w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z przygotowaniem do pracy z dziećmi ze sprzężoną niesprawnością) oraz jego asystenta - opiekuna. Zapewniamy także, według potrzeb, zajęcia specjalistyczne z logopedą, muzykoterapeutą, psychologiem, kynoterapeutami oraz opiekę pielęgniarską.

Na terenie ośrodka istnieje możliwość prowadzenia fizjoterapii w ramach NFZ oraz programów PFRON.

Wychowankowie przebywają w Ośrodku w godzinach od 7.00 do 16.30.

Rodzice mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i terapii rodzin.

Ośrodek zapewnia swoim wychowankom z terenu Wrocławia dowóz na zajęcia.

W placówce organizowane są następujące zajęcia:

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM:
Nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych prowadzą zajęcia według Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) oraz programów zespołowych. W pracy z uczniami wykorzystywane są elementy różnych metod terapeutycznych, między innymi: stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, metoda Felicji Affolter, metoda "Dotyk i Komunikacja" Knillów, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, metoda "Porannego Kręgu" oraz system kierowanego nauczania Andreasa Petö.

Nacisk w edukacji położony jest na:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia;
 3. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem (wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu);
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz przejawianej przez niego aktywności.

Pedagodzy:

 • Anna Burnat
 • Katarzyna Byrecka
 • Alicja Cygankiewicz
 • Agnieszka Drzazga
 • Paulina Filipiak
 • Paweł Harłajczuk
 • Beata Jakubek
 • Alicja Junik
 • Beata Kominek
 • Marzena Krasowska
 • Aleksandra Kuśnierz
 • Joanna Lemańska
 • Elżbieta Lenart
 • Łukasz Nakonieczny
 • Magdalena Pakulska
 • Agata Pawłowska
 • Jolanta Płatek
 • Beata Smiatacz
 • Anna Smolińska
 • Wacław Sztajer
 • Katarzyna Trznadel
 • Emilia Walasek
 • Barbara Winczura
 • Agnieszka Wójcicka

 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ:
Specjaliści prowadzą stymulację rozwoju mowy biernej i czynnej u uczniów ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością. Stosują ustno-twarzową terapię regulacyjną Rodolfo Castillo-Moralesa oraz posługują się metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Ważną częścią terapii logopedycznej przygotowującą do mówienia jest trening jedzenia i picia.

Logopedzi:

 • Julita Maciejewska-Balicka
 • Małgorzata Modelska
 • Dorota Stańczyk-Pietkiewicz

 

ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM:
Tyflopedagog wykonuje funkcjonalną ocenę widzenia dzieci niemówiących i prowadzi terapię wzroku w oparciu o metodę preferencyjnego patrzenia Lei Hyvarinen, program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem Barragi i Morris, program oregoński, Snoezelen i inne metody. Ustala możliwe adaptacje otoczenia fizycznego do potrzeb dzieci słabo widzących.

Tyflopedagog:

 • Anna Zakrzewska

 

KYNOTERAPIA:
Kynoterapia wspomaga rehabilitację dziecka. Motywatorem w niej jest odpowiednio wyszkolony pies. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, percepcyjnej, poznawczej oraz emocjonalno-społecznej dziecka. Zajęcia z udziałem psa prowadzone są indywidualnie i grupowo.

Kynoterapeuci:

 • Alicja Dołek
 • Izabela Grzonka

 

MUZYKOTERAPIA:

Zajęcia muzykoterapii mają charakter grupowy. Zadania dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Ich celem jest stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju psychospołecznego. W trakcie zajęć dominującymi formami aktywności są: śpiew i gra na instrumentach z wykorzystaniem elementów rytmiki i technik relaksacyjnych.

Muzykoterapeuta:

 • Małgorzata Modelska

 

KATECHEZA:

Celem katechezy jest pogłębienie duchowego rozwoju każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo według Katechezy Dobrego Pasterza M. Montesori z elementami metod Felicji Affolter i Porannego Kręgu (stymulacji polisensorycznej według pór roku). Dzieci są przygotowywane do I Komunii Świętej i Bierzmowania na prośbę rodziców.

Katecheta:

 • Małgorzata Ogrodowicz

 

KADRA WSPIERAJĄCA PEDAGOGÓW I SPECJALISTÓW:

Pielęgniarka dyplomowana:

 • Teresa Buszczyk
 • Mariola Kantecka

Asystenci nauczycieli:

 • Adam Boczarski
 • Beata Czeszun
 • Irena Gajewska
 • Anna Gorczyca
 • Halina Jadaś
 • Maciej Knopiński
 • Joanna Kujawa
 • Jakub Piątek
 • Jacek Puchyra
 • Kamilla Rzycka
 • Bożena Skonieczna
 • Anita Stępień
 • Alicja Szczepańska
 • Wacław Sztajer
 • Aleksandra Zawierta

 

1% podziękowanie

1% podziękowanie

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoralDolnośląska Akademia Rozwoju

Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryHASCO-LEKFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Rosa Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Fundacja Mode

Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy T-MOBILE

Targpiast TAXI Serc TIFF Center Wichot Transport Wyborcza XEOS