Text Size

W ramach działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych realizowane są następujące programy:

 • Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy rodzinie

Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych

Organizacja i sposób realizacji programu są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 maja 2013 roku. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego. Prowadzone są zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Opieką specjalistyczną obejmujemy, jako placówka, osoby w wieku od 3 do 25 lat.

W roku szkolnym 2015/2016 w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych obowiązek szkolny realizuje 74 podopiecznych.

W 2-6 osobowych zespołach prowadzimy edukację, terapię i stymulację rozwoju dzieci według indywidualnych programów rewalidacyjnych oraz programów zespołowych. Każdy zespół prowadzony jest przez pedagoga (ze specjalizacją w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z przygotowaniem do pracy z dziećmi ze sprzężoną niesprawnością) oraz jego asystenta - opiekuna. Zapewniamy także, według potrzeb, zajęcia specjalistyczne z logopedą, muzykoterapeutą, psychologiem, kynoterapeutami oraz opiekę pielęgniarską.

Na terenie ośrodka istnieje możliwość prowadzenia fizjoterapii w ramach NFZ oraz programów PFRON.

Wychowankowie przebywają w Ośrodku w godzinach od 7.00 do 16.30.

Rodzice mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i terapii rodzin.

Ośrodek zapewnia swoim wychowankom z terenu Wrocławia dowóz na zajęcia.

W placówce organizowane są następujące zajęcia:

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM:
Nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych prowadzą zajęcia według Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) oraz programów zespołowych. W pracy z uczniami wykorzystywane są elementy różnych metod terapeutycznych, między innymi: stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, metoda Felicji Affolter, metoda "Dotyk i Komunikacja" Knillów, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, metoda "Porannego Kręgu" oraz system kierowanego nauczania Andreasa Petö.

Nacisk w edukacji położony jest na:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia;
 3. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem (wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu);
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz przejawianej przez niego aktywności.

Pedagodzy:

 • Anna Burnat
 • Katarzyna Byrecka
 • Alicja Cygankiewicz
 • Agnieszka Drzazga
 • Paulina Filipiak
 • Paweł Harłajczuk
 • Beata Jakubek
 • Alicja Junik
 • Beata Kominek
 • Marzena Krasowska
 • Aleksandra Kuśnierz
 • Joanna Lemańska
 • Elżbieta Lenart
 • Łukasz Nakonieczny
 • Magdalena Pakulska
 • Agata Pawłowska
 • Jolanta Płatek
 • Beata Smiatacz
 • Anna Smolińska
 • Wacław Sztajer
 • Katarzyna Trznadel
 • Emilia Walasek
 • Barbara Winczura
 • Agnieszka Wójcicka

 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ:
Specjaliści prowadzą stymulację rozwoju mowy biernej i czynnej u uczniów ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością. Stosują ustno-twarzową terapię regulacyjną Rodolfo Castillo-Moralesa oraz posługują się metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Ważną częścią terapii logopedycznej przygotowującą do mówienia jest trening jedzenia i picia.

Logopedzi:

 • Julita Maciejewska-Balicka
 • Małgorzata Modelska
 • Dorota Stańczyk-Pietkiewicz

 

ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM:
Tyflopedagog wykonuje funkcjonalną ocenę widzenia dzieci niemówiących i prowadzi terapię wzroku w oparciu o metodę preferencyjnego patrzenia Lei Hyvarinen, program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem Barragi i Morris, program oregoński, Snoezelen i inne metody. Ustala możliwe adaptacje otoczenia fizycznego do potrzeb dzieci słabo widzących.

Tyflopedagog:

 • Anna Zakrzewska

 

KYNOTERAPIA:
Kynoterapia wspomaga rehabilitację dziecka. Motywatorem w niej jest odpowiednio wyszkolony pies. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, percepcyjnej, poznawczej oraz emocjonalno-społecznej dziecka. Zajęcia z udziałem psa prowadzone są indywidualnie i grupowo.

Kynoterapeuci:

 • Alicja Dołek
 • Izabela Grzonka

 

MUZYKOTERAPIA:

Zajęcia muzykoterapii mają charakter grupowy. Zadania dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Ich celem jest stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju psychospołecznego. W trakcie zajęć dominującymi formami aktywności są: śpiew i gra na instrumentach z wykorzystaniem elementów rytmiki i technik relaksacyjnych.

Muzykoterapeuta:

 • Małgorzata Modelska

 

KATECHEZA:

Celem katechezy jest pogłębienie duchowego rozwoju każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo według Katechezy Dobrego Pasterza M. Montesori z elementami metod Felicji Affolter i Porannego Kręgu (stymulacji polisensorycznej według pór roku). Dzieci są przygotowywane do I Komunii Świętej i Bierzmowania na prośbę rodziców.

Katecheta:

 • Małgorzata Ogrodowicz

 

KADRA WSPIERAJĄCA PEDAGOGÓW I SPECJALISTÓW:

Pielęgniarka dyplomowana:

 • Teresa Buszczyk
 • Mariola Kantecka

Asystenci nauczycieli:

 • Adam Boczarski
 • Beata Czeszun
 • Irena Gajewska
 • Anna Gorczyca
 • Halina Jadaś
 • Maciej Knopiński
 • Joanna Kujawa
 • Jakub Piątek
 • Jacek Puchyra
 • Kamilla Rzycka
 • Bożena Skonieczna
 • Anita Stępień
 • Alicja Szczepańska
 • Wacław Sztajer
 • Aleksandra Zawierta

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc rodzinie

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym realizowane są dwa programy wsparcia rozwoju dzieci i pomocy ich rodzicom/rodzinie:

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci (WWRD) od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.

Przyjęcie do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

 • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • oświadczenia rodzica o wyborze ORE jako placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju jego dziecka

Zespół tworzą:

 • psycholog: Katarzyna Smolińska
 • pedagog: Katarzyna Święs
 • logopedzi/neurologopedzi: Ilona Jackowska, Marta Włodarczyk
 • fizjoterapeutki/specjalistki terapii integracji sensorycznej (SI): Joanna Madejowska, Małgorzata Derlich-Skrzypczak

2. Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w placówkach Stowarzyszenia "Ostoja".

Zespół tworzą:

 • pedagog, specjalista komunikacji alternatywnej(AAC): Paulina Bajek
 • psycholog: Agata Ostrasz
 • pedagog: Ewelina Kłak
 • fizjoterapeuta: Agnieszka Latała

Praca specjalistów obejmuje interdyscyplinarną diagnozę, specjalistyczne wizyty diagnostyczno-kontrolne oraz konstruowanie i realizację indywidualnych programów terapeutycznych.

Program terapeutyczny każdego dziecka realizowany jest przez zespół w składzie: psycholog, lub/i pedagog specjalny lub/i logopeda lub/i fizjoterapeuta, lub/i inny terapeuta (według potrzeb dziecka).

Zespoły pracują w dni robocze, 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 17.40 (piątek 15.30), szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Stosowane przez zespół specjalistyczny metody pracy z dzieckiem i rodziną to:

 • terapia psychopedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • zajęcia grupowe logorytmiki
 • fizjoterapia
 • stymulacja polisensoryczna
 • metody wspierające proces usprawniania, takie jak:
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • metoda M., Ch. Knill'ów
 • metoda Castillo Moralesa
 • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • terapia integracji sensorycznej
 • oraz różne formy wspierania rodzin, z terapią rodzin włącznie.

Dziecko może uczestniczyć w jednym lub w obu programach wsparcia w zależności od posiadanych dokumentów kwalifikujących.

Pracę obu zespołów koordynuje Magdalena Litarska.

Dodatkowo w ORE jest możliwość korzystania z dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (od 0 do 18 r.ż.) prowadzonej przez NZOZ "Creator" a finansowanej przez NFZ. Przyjęcie na te zajęcia odbywa się na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.

 

Możecie łatwo rozliczyć PIT i przekazać 1% dla OSTOI

1% dla OPP

Trener pracy

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoral

Dolnośląska Akademia Rozwoju Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja AgoryFundacja KGHM Polska Miedź S.A.

Fundacja Mode Fundacja Rosa HASCO-LEKKino Nowe Horyzonty KOGENERACJA

Media Markt Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development Smilleboy Smilleboy

T-MOBILE Targpiast TAXI Serc Wichot Transport Wyborcza XEOS