czwartek, 16 08 2018
Text Size

Możesz nam pomóc, wpłacając darowizny
na cele statutowe Stowarzyszenia Ostoja

Bank: PKO BP S.A. Oddział IV Wrocław
konto: 29 1020 5242 0000 2702 0151 3381

Działalność ORE

W ramach działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych realizowane są następujące programy:

 • Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pomocy rodzinie

Rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych

Organizacja i sposób realizacji programu są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 maja 2013 roku. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego. Prowadzone są zgodnie z organizacją roku szkolnego.

Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej. Opieką specjalistyczną obejmujemy, jako placówka, osoby w wieku od 3 do 25 lat.

W roku szkolnym 2015/2016 w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych obowiązek szkolny realizuje 74 podopiecznych.

W 2-6 osobowych zespołach prowadzimy edukację, terapię i stymulację rozwoju dzieci według indywidualnych programów rewalidacyjnych oraz programów zespołowych. Każdy zespół prowadzony jest przez pedagoga (ze specjalizacją w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z przygotowaniem do pracy z dziećmi ze sprzężoną niesprawnością) oraz jego asystenta - opiekuna. Zapewniamy także, według potrzeb, zajęcia specjalistyczne z logopedą, muzykoterapeutą, psychologiem, kynoterapeutami oraz opiekę pielęgniarską.

Na terenie ośrodka istnieje możliwość prowadzenia fizjoterapii w ramach NFZ oraz programów PFRON.

Wychowankowie przebywają w Ośrodku w godzinach od 7.00 do 16.30.

Rodzice mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i terapii rodzin.

Ośrodek zapewnia swoim wychowankom z terenu Wrocławia dowóz na zajęcia.

W placówce organizowane są następujące zajęcia:

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM:
Nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych prowadzą zajęcia według Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) oraz programów zespołowych. W pracy z uczniami wykorzystywane są elementy różnych metod terapeutycznych, między innymi: stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, metoda Felicji Affolter, metoda "Dotyk i Komunikacja" Knillów, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, metoda "Porannego Kręgu" oraz system kierowanego nauczania Andreasa Petö.

Nacisk w edukacji położony jest na:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia;
 3. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem (wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu);
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz przejawianej przez niego aktywności.

Pedagodzy:

 • Anna Burnat
 • Katarzyna Byrecka
 • Alicja Cygankiewicz
 • Agnieszka Drzazga
 • Paulina Filipiak
 • Paweł Harłajczuk
 • Beata Jakubek
 • Alicja Junik
 • Beata Kominek
 • Marzena Krasowska
 • Aleksandra Kuśnierz
 • Joanna Lemańska
 • Elżbieta Lenart
 • Łukasz Nakonieczny
 • Magdalena Pakulska
 • Agata Pawłowska
 • Jolanta Płatek
 • Beata Smiatacz
 • Anna Smolińska
 • Wacław Sztajer
 • Katarzyna Trznadel
 • Emilia Walasek
 • Barbara Winczura
 • Agnieszka Wójcicka

 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ:
Specjaliści prowadzą stymulację rozwoju mowy biernej i czynnej u uczniów ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością. Stosują ustno-twarzową terapię regulacyjną Rodolfo Castillo-Moralesa oraz posługują się metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). Ważną częścią terapii logopedycznej przygotowującą do mówienia jest trening jedzenia i picia.

Logopedzi:

 • Julita Maciejewska-Balicka
 • Małgorzata Modelska
 • Dorota Stańczyk-Pietkiewicz

 

ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM:
Tyflopedagog wykonuje funkcjonalną ocenę widzenia dzieci niemówiących i prowadzi terapię wzroku w oparciu o metodę preferencyjnego patrzenia Lei Hyvarinen, program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem Barragi i Morris, program oregoński, Snoezelen i inne metody. Ustala możliwe adaptacje otoczenia fizycznego do potrzeb dzieci słabo widzących.

Tyflopedagog:

 • Anna Zakrzewska

 

KYNOTERAPIA:
Kynoterapia wspomaga rehabilitację dziecka. Motywatorem w niej jest odpowiednio wyszkolony pies. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, percepcyjnej, poznawczej oraz emocjonalno-społecznej dziecka. Zajęcia z udziałem psa prowadzone są indywidualnie i grupowo.

Kynoterapeuci:

 • Alicja Dołek
 • Izabela Grzonka

 

MUZYKOTERAPIA:

Zajęcia muzykoterapii mają charakter grupowy. Zadania dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Ich celem jest stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju psychospołecznego. W trakcie zajęć dominującymi formami aktywności są: śpiew i gra na instrumentach z wykorzystaniem elementów rytmiki i technik relaksacyjnych.

Muzykoterapeuta:

 • Małgorzata Modelska

 

KATECHEZA:

Celem katechezy jest pogłębienie duchowego rozwoju każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo według Katechezy Dobrego Pasterza M. Montesori z elementami metod Felicji Affolter i Porannego Kręgu (stymulacji polisensorycznej według pór roku). Dzieci są przygotowywane do I Komunii Świętej i Bierzmowania na prośbę rodziców.

Katecheta:

 • Małgorzata Ogrodowicz

 

KADRA WSPIERAJĄCA PEDAGOGÓW I SPECJALISTÓW:

Pielęgniarka dyplomowana:

 • Teresa Buszczyk
 • Mariola Kantecka

Asystenci nauczycieli:

 • Adam Boczarski
 • Beata Czeszun
 • Irena Gajewska
 • Anna Gorczyca
 • Halina Jadaś
 • Maciej Knopiński
 • Joanna Kujawa
 • Jakub Piątek
 • Jacek Puchyra
 • Kamilla Rzycka
 • Bożena Skonieczna
 • Anita Stępień
 • Alicja Szczepańska
 • Wacław Sztajer
 • Aleksandra Zawierta

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc rodzinie

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym realizowane są dwa programy wsparcia rozwoju dzieci i pomocy ich rodzicom/rodzinie:

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci (WWRD) od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.

Przyjęcie do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywa się po złożeniu następujących dokumentów:

 • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • oświadczenia rodzica o wyborze ORE jako placówki prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju jego dziecka

Zespół tworzą:

 • psycholog: Katarzyna Smolińska
 • pedagog: Katarzyna Święs
 • logopedzi/neurologopedzi: Ilona Jackowska, Marta Włodarczyk
 • fizjoterapeutki/specjalistki terapii integracji sensorycznej (SI): Joanna Madejowska, Małgorzata Derlich-Skrzypczak

2. Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie w placówkach Stowarzyszenia "Ostoja".

Zespół tworzą:

 • pedagog, specjalista komunikacji alternatywnej(AAC): Paulina Bajek
 • psycholog: Agata Ostrasz
 • pedagog: Ewelina Kłak
 • fizjoterapeuta: Agnieszka Latała

Praca specjalistów obejmuje interdyscyplinarną diagnozę, specjalistyczne wizyty diagnostyczno-kontrolne oraz konstruowanie i realizację indywidualnych programów terapeutycznych.

Program terapeutyczny każdego dziecka realizowany jest przez zespół w składzie: psycholog, lub/i pedagog specjalny lub/i logopeda lub/i fizjoterapeuta, lub/i inny terapeuta (według potrzeb dziecka).

Zespoły pracują w dni robocze, 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 17.40 (piątek 15.30), szczegółowy grafik zajęć ustalany jest indywidualnie z rodzicami.

Stosowane przez zespół specjalistyczny metody pracy z dzieckiem i rodziną to:

 • terapia psychopedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • zajęcia grupowe logorytmiki
 • fizjoterapia
 • stymulacja polisensoryczna
 • metody wspierające proces usprawniania, takie jak:
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne
 • metoda M., Ch. Knill'ów
 • metoda Castillo Moralesa
 • terapia mowy z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • terapia integracji sensorycznej
 • oraz różne formy wspierania rodzin, z terapią rodzin włącznie.

Dziecko może uczestniczyć w jednym lub w obu programach wsparcia w zależności od posiadanych dokumentów kwalifikujących.

Pracę obu zespołów koordynuje Magdalena Litarska.

Dodatkowo w ORE jest możliwość korzystania z dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (od 0 do 18 r.ż.) prowadzonej przez NZOZ "Creator" a finansowanej przez NFZ. Przyjęcie na te zajęcia odbywa się na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.

 

Wolne miejsca w Warsztacie Terapii Zajęciowej we Wrocławiu

WTZ Ostoja Wrocław

Trener pracy

Możesz nam pomóc!!!
wpłacając darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia Ostoja
Bank: PKO BP S.A. Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

1% dla OPP

Wspierają nas

AleEvent AmRest Cargill Browary Dolnośląskie Piast dekoral Dolnośląska Akademia Rozwoju Fabryka Świętego Mikołaja FaniMani FMC logo Fundacja Agory Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. Fundacja Rosa HASCO-LEK Kino Nowe Horyzonty KOGENERACJA Media Markt Nokia Wrocław PON-PRAN PROFIT Development T-MOBILE Targpiast TAXI Serc Wyborcza XEOS