Text Size
wtorek 16 styczeń 2018

Możesz nam pomóc, wpłacając darowizny
na cele statutowe Stowarzyszenia Ostoja

Bank: PKO BP S.A. Oddział IV Wrocław
konto: 29 1020 5242 0000 2702 0151 3381

O Stowarzyszeniu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ?OSTOJA? z siedzibą przy ul. Stawowej 1A we Wrocławiu posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych:

Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 z późn. zmianami, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi. zmianami.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin w następujących podległych jednostkach organizacyjnych:

 1. Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny ul. Górnickiego we Wrocławiu
 2. Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne ul. Budziszyńska, ul. Litomska we Wrocławiu
 3. Ośrodek Rewalidacyjny dla dzieci i młodzieży Środa Śl.
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Litomska we Wrocławiu
 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej Środa Śl.
 6. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Stawowa we Wrocławiu

Stowarzyszenie zarejestrowano w KRS Sądu Rejonowego Wrocław Fabryczna IV Wydz. Gospodarczy z datą 26.02.2002 pod nr 0000081524.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał Stowarzyszeniu nr identyfikacyjny Regon 930305389 dla rodzaju działalności PKD ?Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana?.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego wg postanowienia Sądu Rejonowego Wrocław ? Fabryczna WR.NNS-REJ.KRS/19461/4/389.

Dane członków ZARZĄDU :

 1. Małgorzata GORĄCY ? Prezes Stowarzyszenia
 2. Piotr PIECHACZYK - Wiceprezes Stowarzyszenia
 3. Marek KURKOWSKI - Skarbnik Stowarzyszenia
 4. Robert WIECZOREK ? Sekretarz
 5. Zofia LASYK ? Członek Zarządu
 6. Janusz KOPEĆ - Członek Zarządu
 7. Joanna WOJNIŁO - Członek Zarządu
 8. Roman CHRZANOWSKI ? Członek Zarządu
 9. Romana DOBRZAŃSKA RĘKAS ? Członek Zarządu

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu społecznym, prowadzenie działań zmierzających do stworzenia godnych warunków życiowych w społeczeństwie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizowanie i prowadzenie różnych form działalności skierowanej na wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a także prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, opiekunów wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Bilans i Rachunek zysków i strat dotyczą roku obrotowego 2009 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 m-cy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego z zachowaniem zasad rachunkowości i uwzględnieniu porównywalności kolejnych lat obrotowych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupu). W przypadku braku ceny nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej przyjęto, w szczególności w przypadku nieodpłatnie przekazanych (w formie darowizny) , że ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Do umorzenia (amortyzacji) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęci środka trwałego do użytkowania, umorzeń środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. Dokonuje się w sposób uproszczony poprzez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji.

Planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Należności wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej, zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Rachunek zysków i strat sporządza się według metody porównawczej.

Do pobrania:

Twój 1% dla Ostoi

Możesz pomóc

Możesz nam pomóc!!!
wpłacając darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia Ostoja
Bank: PKO BP S.A. Oddział IV Wrocław
29 1020 5242 0000 2702 0151 3381

Przekaż nam 1%

1% dla OPP

Liczby mówią same

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Wspierają nas

Radio Taxi Serc
dekoral
amrest

wall st
Green House
Fabryka św. Mikołaja