-->

Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Zrzesza rodziców (opiekunów) osób z niepełnosprawnością oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z miasta Wrocławia i Dolnego Śląska.

Jako główny cel swojej działalności Stowarzyszenie przyjęło prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, w których żyje osoba z niepełnosprawnością, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania.

Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są placówki we Wrocławiu oraz w Środzie Śląskiej.

Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:

 • Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA obejmujący:
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny Ostoja we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 37a
   realizujący w ramach pobytu dziennego zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci wraz z programem pomocy psychopedagogicznej dla ich rodzin przy ul. Robotniczej 42b we Wrocławiu
  • Punkt Przedszkolny OSTOJA dla dzieci z niepełnosprawnościami przy ul. Robotniczej 42b we Wrocławiu

 • Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prowadzące działania rehabilitacyjne i terapeutyczne aktywizujące młodzież i dorosłych z niepełnosprawnościami we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Środzie Śląskiej przy ul. Malczyckiej 4 oraz Kilińskiego 33, w ramach którego działa przedszkole specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 33 oraz Malczyckiej 4, realizujący zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży
  z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z programem przygotowującym do udziału we wspomaganym zatrudnianiu
  • we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10
  • w Środzie Śl. przy ulicy Kilińskiego 30

 • Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 1a realizujący
  w trakcie pobytu dziennego, działania wspierająco – aktywizujące z zakresu rehabilitacji społecznej i oddziaływań terapeutycznych. Z oferty placówki na co dzień korzystają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.

Stowarzyszenie prowadzi ponadto:

 • stałe działania informacyjno – poradnicze w placówkach Stowarzyszenia, kierowane do rodzin naszych podopiecznych oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
 • imprezy okolicznościowe dla podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin
 • działalność propagującą aktywność artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami w ramach licznych projektów
 • wyjazdy usamodzielniające, rekreacyjne, turystyczne
 • stałą współpracę z wyższymi uczelniami, prowadząc programy praktyk i staży dla przyszłych specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami
 • stałą współpracę z wolontariuszami, zarówno krajowymi jak i uczestników programów wolontariatu międzynarodowego
 • stała współpracę z organizacjami osób z niepełnosprawnościami oraz działających na ich rzecz z terenu całego kraju
 • stowarzyszenia aktywnie uczestniczy w konstruowaniu samorządowych programów skierowanych na podnoszenie jakości życia rodzin wychowujących dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Niepełnosprawnościami, zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym
 • w ramach środków PFRON oraz przy wsparciu samorządów lokalnych i terytorialnych realizuje liczne projekty krótko – i długoterminowe, których celem jest wspieranie oraz uzupełnianie oferty stałych placówek (m.in., Turniej Piłki Nożnej TURGOL, Festiwal Kreacja, projekty teatralne), prowadzi program wspomaganego zatrudniania, program usług asystentów osobistych, programy wspierające i poszerzające działania placówek edukacyjnych we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej.

Do pobrania (pdf):

 

Opis działalności Stowarzyszenia "Ostoja" na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w tłumaczeniu na Polski Język Migowy (PJM)

 

fundusze celowe ostoja

Rozlicz PIT z aplikacją

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Wesprzyj nas

Artyści/stki Codzienności

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?