Text Size

Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Zrzesza rodziców (opiekunów) osób z niepełnosprawnością oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z miasta Wrocławia i Dolnego Śląska.

Jako główny cel swojej działalności Stowarzyszenie przyjęło prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, w których żyje osoba z niepełnosprawnością, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania.

Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są placówki we Wrocławiu oraz w Środzie Śląskiej.

Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:

 • Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA obejmujący:
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny Ostoja we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 37a
   realizujący w ramach pobytu dziennego zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci wraz z programem pomocy psychopedagogicznej dla ich rodzin przy ul. Robotniczej 42b we Wrocławiu
  • Punkt Przedszkolny OSTOJA dla dzieci z niepełnosprawnościami przy ul. Robotniczej 42b we Wrocławiu

 • Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prowadzące działania rehabilitacyjne i terapeutyczne aktywizujące młodzież i dorosłych z niepełnosprawnościami we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Środzie Śląskiej przy ul. Malczyckiej 4 oraz Kilińskiego 33, w ramach którego działa przedszkole specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 33 oraz Malczyckiej 4, realizujący zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży
  z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z programem przygotowującym do udziału we wspomaganym zatrudnianiu
  • we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10
  • w Środzie Śl. przy ulicy Kilińskiego 30

 • Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 1a realizujący
  w trakcie pobytu dziennego, działania wspierająco – aktywizujące z zakresu rehabilitacji społecznej i oddziaływań terapeutycznych. Z oferty placówki na co dzień korzystają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.

Stowarzyszenie prowadzi ponadto:

 • stałe działania informacyjno – poradnicze w placówkach Stowarzyszenia, kierowane do rodzin naszych podopiecznych oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
 • imprezy okolicznościowe dla podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin
 • działalność propagującą aktywność artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami w ramach licznych projektów
 • wyjazdy usamodzielniające, rekreacyjne, turystyczne
 • stałą współpracę z wyższymi uczelniami, prowadząc programy praktyk i staży dla przyszłych specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami
 • stałą współpracę z wolontariuszami, zarówno krajowymi jak i uczestników programów wolontariatu międzynarodowego
 • stała współpracę z organizacjami osób z niepełnosprawnościami oraz działających na ich rzecz z terenu całego kraju
 • stowarzyszenia aktywnie uczestniczy w konstruowaniu samorządowych programów skierowanych na podnoszenie jakości życia rodzin wychowujących dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Niepełnosprawnościami, zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym
 • w ramach środków PFRON oraz przy wsparciu samorządów lokalnych i terytorialnych realizuje liczne projekty krótko – i długoterminowe, których celem jest wspieranie oraz uzupełnianie oferty stałych placówek (m.in., Turniej Piłki Nożnej TURGOL, Festiwal Kreacja, projekty teatralne), prowadzi program wspomaganego zatrudniania, program usług asystentów osobistych, programy wspierające i poszerzające działania placówek edukacyjnych we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej.

Do pobrania (pdf):

 

Opis działalności Stowarzyszenia "Ostoja" na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w tłumaczeniu na Polski Język Migowy (PJM)

 

Artyści/stki Codzienności

Przyłącz się do nas

Wesprzyj nas

Bezpieczne WTZ

projekt oynakowanie COVID Ostoja Wrocław

Program zintegrowanych działań zdrowotnych

Należymy do

logo pfzw2Dolnośląska Rada ds. Młodzieży

sieć MPD

WSON

Czym jest MPD

Czym jest MPD?

Autyzm - co to znaczy?

Autyzm - co to znaczy?